Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 1 - 11, 01.01.2022
https://doi.org/10.3153/FH22001

Abstract

COVID-19 pandemisi her alanı etkilediği gibi gıda güvenliği ile ilgili tüketici tutum ve davranışlarını da etkilemiştir. Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin Bitlis Eren Üniversitesi akademik ve idari personellerinin gıda güvenliği konusunda kişisel yargılarında, tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi amacıyla planlanmış olup tarama modelinde keşisel bir araştırmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların çoğunluğu COVID-19’un gıdalarla bulaşmadığını, market ve pazar gibi dışarıdan satın alınan ürünleri en az sekiz saat bekletmekle bulaşmanın engellendiğini düşünmektedir. Katılımcılarda (% 66.1) kişisel bakım ve hijyene ayrılan zamanın COVID-19 pandemisi ile beraber artış gösterdiği görülmüştür. COVID-19 pandemisi ile katılımcıların gıda güvenliğine, tarıma, kişisel hijyen ve sanitasyona verdikleri önemin arttığı bulunmuştur. Katılımcıların çoğunluğu COVID-19 pandemisi ile insanlarda gıdasız kalma korkusu oluştuğunu, gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarının öneminin arttığını bildirmiştir. COVID-19 pandemisinde tarım, gıda güvenliği ile hijyen ve sanitasyon kavramlarının değer kazandığı sonucu ortaya çıkmıştır.

References

 • Akkemik, Y., Güner, A. (2020). COVID-19 Salgını Bir Gıda Güvenliği Tehlikesi Midir? Electronic Turkish Studies, 15(4), 15-24. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44409
 • Akpinar, E.E. (2020). Pathogenesis of COVID-19. Eurasian Journal of Pulmonology, 22(4), 8. https://doi.org/10.4103/ejop.ejop_54_20
 • Bayram, F. (2011). Otel Mutfaklarında Çalışan Mutfak Personelinin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Anabilim Dalı.
 • Ben Hassen, T., El Bilali, H., S Allahyari, M. (2020). Impact of COVID-19 on food behavior and consumption in Qatar. Sustainability, 12(17), 6973. https://doi.org/10.3390/su12176973
 • Cai, J., Sun, W., Huang, J., Gamber, M., Wu, J., He, G. (2020). Indirect virus transmission in cluster of COVID-19 cases, Wenzhou, China, 2020. Emerging Infectious Diseases, 26(6), 1343. https://doi.org/10.3201/eid2606.200412
 • Ceniti, C., Tilocca, B., Britti, D., Santoro, A., Costanzo, N. (2021). Food safety concerns in "COVID-19 Era". Microbiology Research, 12(1), 53-68. https://doi.org/10.3390/microbiolres12010006
 • Ceylan, Z., Meral, R., Cetinkaya, T. (2020). Relevance of SARS-CoV-2 in food safety and food hygiene: potential preventive measures, suggestions and nanotechnological approaches. Virus Disease, 31(2), 154-160. https://doi.org/10.1007/s13337-020-00611-0
 • Chenarides, L., Grebitus, C., Lusk, J.L., Printezis, I. (2021). Food consumption behavior during the COVID‐19 pandemic. Agribusiness, 37(1), 44-81. https://doi.org/10.1002/agr.21679
 • Chin, A.W., Poon, L.L. (2020). Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions-Authors' reply. The Lancet Microbe, 1(4), e146. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30095-1
 • Cranfield, J.A. (2020). Framing consumer food demand responses in a viral pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne D'agroeconomie, 68(2), 151-156. https://doi.org/10.1111/cjag.12246
 • Çakıroğlu, I., Pirtini, S., Çengel, Ö. (2020). COVID-19 Sürecinde ve Post-Pandemi Döneminde Yaşam Tarzı Açısından Tüketici Davranışlarının Değişen Eğilimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 81-103.
 • Dean, A., Sullivan, K., Soe, M. (2011). OpenEpi: Open source epidemiologic statistics for public health, version 2.3. 1 www.OpenEpi.com Retrieved from.
 • Desai, A.N., Aronoff, D.M. (2020). Food safety and COVID-19. Jama, 323(19), 1982-1982. https://doi.org/10.1001/jama.2020.5877
 • Djekic, I., Nikolić, A., Uzunović, M., Marijke, A., Liu, A., Han, J., . . . Lemoniati, K. (2021). Covid-19 pandemic effects on food safety-multi-country survey study. Food Control, 122, 107800. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800
 • Garipoğlu, G., Bozar, N. (2020). Covid-19 salgınında sosyal izolasyonda olan bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 6(6), 100-113. https://doi.org/10.46872/pj.62
 • Grant, W.B., Lahore, H., McDonnell, S.L., Baggerly, C.A., French, C.B., Aliano, J.L., Bhattoa, H.P. (2020). Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths. Nutrients, 12(4), 988. https://doi.org/10.3390/nu12040988
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 271.
 • Han, J., Zhang, X., He, S., Jia, P. (2020). Can the coronavirus disease be transmitted from food? A review of evidence, risks, policies and knowledge gaps. Environmental Chemistry Letters, 1-12. https://doi.org/10.1007/s10311-020-01101-x
 • Henry, R. (2020). Innovations in agriculture and food supply in response to the COVID-19 pandemic. Molecular Plant, 13(8), 1095-1097. https://doi.org/10.1016/j.molp.2020.07.011
 • Huff, A.G., Beyeler, W.E., Kelley, N.S., McNitt, J.A. (2015). How resilient is the United States' food system to pandemics? Journal of Environmental Studies and Sciences, 5(3), 337-347. https://doi.org/10.1007/s13412-015-0275-3
 • Karia, R., Gupta, I., Khandait, H., Yadav, A., Yadav, A. (2020). COVID-19 and its Modes of Transmission. SN Comprehensive Clinical Medicine, 1-4. https://doi.org/10.1007/s42399-020-00498-4
 • Matson, M.J., Yinda, C.K., Seifert, S.N., Bushmaker, T., Fischer, R.J., van Doremalen, N., . . . Munster, V.J. (2020). Effect of environmental conditions on SARS-CoV-2 stability in human nasal mucus and sputum. Emerging Infectious Diseases, 26(9), 2276. https://doi.org/10.3201/eid2609.202267
 • Mehraeen, E., Salehi, M.A., Behnezhad, F., Moghaddam, H.R., SeyedAlinaghi, S. (2020). Transmission modes of COVID-19: A systematic review. Infectious Disorders Drug Targets, 21(6), e170721187995. https://doi.org/10.2174/1871526520666201116095934
 • Morawska, L., Tang, J.W., Bahnfleth, W., Bluyssen, P.M., Boerstra, A., Buonanno, G., . . . Franchimon, F. (2020). How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? Environment International, 142, 105832. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105832
 • Oğur, S., Hayta, Ş., Durmaz Bekmezci, H. (2020). Covid-19 salgını sürecinde gıda güvenliği riskleri ve önlemleri. İçinde: K. A. Koçak (Edt.), Covid-19 küresel salgının siyasi, sosyal ve ekonomik yansımaları (s. 91-100). 1. Baskı: Haziran 2020, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Ankara. ISBN: 978-605-66939-4-6 (https://www.tasav.org/index.php/covid-19-kuresel-salginin-siyasi-sosyal-ve-ekonomik-yansimalari.html).
 • Pressman, P., Naidu, A.S., Clemens, R. (2020). COVID-19 and food safety: risk management and future considerations. Nutrition Today, 55(3), 125-128. https://doi.org/10.1097/NT.0000000000000415
 • Sağdıç, O., Kayacan, S., Dertli, E., Arıcı, M. (2020). Gıda güvenliği açısından COVID-19 etmeni SARS-CoV-2'nin değerlendirilmesi ve korunma yöntemleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 927-933. https://doi.org/10.31590/ejosat.715223
 • Shi, M., Xiang, C., Zhang, X.H. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on consumers' food safety knowledge and behavior in China. Journal of Integrative Agriculture, 19(12), 2926-2936. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63388-3
 • Sofi, M.S., Hamid, A., Bhat, S.U. (2020). Coronavirus COVID-19: A critical review of its history, pathogenesis, transmission, diagnosis and treatment. Biosafety and Health, 2(4), 217-225. https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2020.11.002
 • Tayar, M. (2020). Gıda güvenliği ve COVID-19. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, 11(2), 61-71. https://doi.org/10.38137/vetfarmatoksbulten.765700
 • Torero, M. (2020). Without food, there can be no exit from the pandemic. Nature, 580, 588-589. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01181-3
 • World Health Organization (2020). Coronavirus. https://www.who.int/westernpacific/health-topics/detail/coronavirus (Erişim Tarihi:15.12.2020).

Determination of changes in consumer attitudes and behaviors on food safety caused by the COVID-19 pandemic: Bitlis Eren University example

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 1 - 11, 01.01.2022
https://doi.org/10.3153/FH22001

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected every field as well as the consumer attitudes and behaviors regarding food safety. This study is a cross-sectional study in a screening model planned to determine the changes that the COVID-19 pandemic has made in the personal judgments, attitudes and behaviors of Bitlis Eren University academic and administrative staff on food safety. In the study, online survey method was used as a data collection tool. As a result of the study, the majority of the participants think that COVID-19 is not transmitted through food and that contamination is prevented by keeping the purchased products from outside such as markets and bazaar for at least eight hours. In the participants (66.1 %), it was observed that the time allocated to personal care and hygiene increased with the COVID-19 pandemic. It was found that the importance given by the participants to food safety, agriculture, personal hygiene and sanitation has increased with the COVID-19 pandemic. The majority of the participants reported that with the COVID-19 pandemic, people fear of going without food and the importance of hygiene and sanitation rules in food businesses has increased. It has emerged that the concepts of agriculture, food safety, hygiene and sanitation gained value in the COVID-19 pandemic.

References

 • Akkemik, Y., Güner, A. (2020). COVID-19 Salgını Bir Gıda Güvenliği Tehlikesi Midir? Electronic Turkish Studies, 15(4), 15-24. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44409
 • Akpinar, E.E. (2020). Pathogenesis of COVID-19. Eurasian Journal of Pulmonology, 22(4), 8. https://doi.org/10.4103/ejop.ejop_54_20
 • Bayram, F. (2011). Otel Mutfaklarında Çalışan Mutfak Personelinin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Anabilim Dalı.
 • Ben Hassen, T., El Bilali, H., S Allahyari, M. (2020). Impact of COVID-19 on food behavior and consumption in Qatar. Sustainability, 12(17), 6973. https://doi.org/10.3390/su12176973
 • Cai, J., Sun, W., Huang, J., Gamber, M., Wu, J., He, G. (2020). Indirect virus transmission in cluster of COVID-19 cases, Wenzhou, China, 2020. Emerging Infectious Diseases, 26(6), 1343. https://doi.org/10.3201/eid2606.200412
 • Ceniti, C., Tilocca, B., Britti, D., Santoro, A., Costanzo, N. (2021). Food safety concerns in "COVID-19 Era". Microbiology Research, 12(1), 53-68. https://doi.org/10.3390/microbiolres12010006
 • Ceylan, Z., Meral, R., Cetinkaya, T. (2020). Relevance of SARS-CoV-2 in food safety and food hygiene: potential preventive measures, suggestions and nanotechnological approaches. Virus Disease, 31(2), 154-160. https://doi.org/10.1007/s13337-020-00611-0
 • Chenarides, L., Grebitus, C., Lusk, J.L., Printezis, I. (2021). Food consumption behavior during the COVID‐19 pandemic. Agribusiness, 37(1), 44-81. https://doi.org/10.1002/agr.21679
 • Chin, A.W., Poon, L.L. (2020). Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions-Authors' reply. The Lancet Microbe, 1(4), e146. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30095-1
 • Cranfield, J.A. (2020). Framing consumer food demand responses in a viral pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne D'agroeconomie, 68(2), 151-156. https://doi.org/10.1111/cjag.12246
 • Çakıroğlu, I., Pirtini, S., Çengel, Ö. (2020). COVID-19 Sürecinde ve Post-Pandemi Döneminde Yaşam Tarzı Açısından Tüketici Davranışlarının Değişen Eğilimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 81-103.
 • Dean, A., Sullivan, K., Soe, M. (2011). OpenEpi: Open source epidemiologic statistics for public health, version 2.3. 1 www.OpenEpi.com Retrieved from.
 • Desai, A.N., Aronoff, D.M. (2020). Food safety and COVID-19. Jama, 323(19), 1982-1982. https://doi.org/10.1001/jama.2020.5877
 • Djekic, I., Nikolić, A., Uzunović, M., Marijke, A., Liu, A., Han, J., . . . Lemoniati, K. (2021). Covid-19 pandemic effects on food safety-multi-country survey study. Food Control, 122, 107800. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800
 • Garipoğlu, G., Bozar, N. (2020). Covid-19 salgınında sosyal izolasyonda olan bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 6(6), 100-113. https://doi.org/10.46872/pj.62
 • Grant, W.B., Lahore, H., McDonnell, S.L., Baggerly, C.A., French, C.B., Aliano, J.L., Bhattoa, H.P. (2020). Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths. Nutrients, 12(4), 988. https://doi.org/10.3390/nu12040988
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 271.
 • Han, J., Zhang, X., He, S., Jia, P. (2020). Can the coronavirus disease be transmitted from food? A review of evidence, risks, policies and knowledge gaps. Environmental Chemistry Letters, 1-12. https://doi.org/10.1007/s10311-020-01101-x
 • Henry, R. (2020). Innovations in agriculture and food supply in response to the COVID-19 pandemic. Molecular Plant, 13(8), 1095-1097. https://doi.org/10.1016/j.molp.2020.07.011
 • Huff, A.G., Beyeler, W.E., Kelley, N.S., McNitt, J.A. (2015). How resilient is the United States' food system to pandemics? Journal of Environmental Studies and Sciences, 5(3), 337-347. https://doi.org/10.1007/s13412-015-0275-3
 • Karia, R., Gupta, I., Khandait, H., Yadav, A., Yadav, A. (2020). COVID-19 and its Modes of Transmission. SN Comprehensive Clinical Medicine, 1-4. https://doi.org/10.1007/s42399-020-00498-4
 • Matson, M.J., Yinda, C.K., Seifert, S.N., Bushmaker, T., Fischer, R.J., van Doremalen, N., . . . Munster, V.J. (2020). Effect of environmental conditions on SARS-CoV-2 stability in human nasal mucus and sputum. Emerging Infectious Diseases, 26(9), 2276. https://doi.org/10.3201/eid2609.202267
 • Mehraeen, E., Salehi, M.A., Behnezhad, F., Moghaddam, H.R., SeyedAlinaghi, S. (2020). Transmission modes of COVID-19: A systematic review. Infectious Disorders Drug Targets, 21(6), e170721187995. https://doi.org/10.2174/1871526520666201116095934
 • Morawska, L., Tang, J.W., Bahnfleth, W., Bluyssen, P.M., Boerstra, A., Buonanno, G., . . . Franchimon, F. (2020). How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? Environment International, 142, 105832. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105832
 • Oğur, S., Hayta, Ş., Durmaz Bekmezci, H. (2020). Covid-19 salgını sürecinde gıda güvenliği riskleri ve önlemleri. İçinde: K. A. Koçak (Edt.), Covid-19 küresel salgının siyasi, sosyal ve ekonomik yansımaları (s. 91-100). 1. Baskı: Haziran 2020, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Ankara. ISBN: 978-605-66939-4-6 (https://www.tasav.org/index.php/covid-19-kuresel-salginin-siyasi-sosyal-ve-ekonomik-yansimalari.html).
 • Pressman, P., Naidu, A.S., Clemens, R. (2020). COVID-19 and food safety: risk management and future considerations. Nutrition Today, 55(3), 125-128. https://doi.org/10.1097/NT.0000000000000415
 • Sağdıç, O., Kayacan, S., Dertli, E., Arıcı, M. (2020). Gıda güvenliği açısından COVID-19 etmeni SARS-CoV-2'nin değerlendirilmesi ve korunma yöntemleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 927-933. https://doi.org/10.31590/ejosat.715223
 • Shi, M., Xiang, C., Zhang, X.H. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on consumers' food safety knowledge and behavior in China. Journal of Integrative Agriculture, 19(12), 2926-2936. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63388-3
 • Sofi, M.S., Hamid, A., Bhat, S.U. (2020). Coronavirus COVID-19: A critical review of its history, pathogenesis, transmission, diagnosis and treatment. Biosafety and Health, 2(4), 217-225. https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2020.11.002
 • Tayar, M. (2020). Gıda güvenliği ve COVID-19. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, 11(2), 61-71. https://doi.org/10.38137/vetfarmatoksbulten.765700
 • Torero, M. (2020). Without food, there can be no exit from the pandemic. Nature, 580, 588-589. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01181-3
 • World Health Organization (2020). Coronavirus. https://www.who.int/westernpacific/health-topics/detail/coronavirus (Erişim Tarihi:15.12.2020).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Science and Technology
Journal Section Research Articles
Authors

Akif DÜNDAR
Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Güvenliği Anabilim Dalı
0000-0002-7622-1729
Türkiye


Mustafa Şamil ARGUN (Primary Author)
Selçuk Üniversitesi, Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
0000-0001-8209-3164
Türkiye

Early Pub Date November 12, 2021
Publication Date January 1, 2022
Application Date April 6, 2021
Acceptance Date June 11, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jfhs910652, journal = {Food and Health}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {1 - 11}, doi = {10.3153/FH22001}, title = {COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği}, key = {cite}, author = {Dündar, Akif and Argun, Mustafa Şamil} }
APA Dündar, A. & Argun, M. Ş. (2022). COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği . Food and Health , 8 (1) , 1-11 . DOI: 10.3153/FH22001
MLA Dündar, A. , Argun, M. Ş. "COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği" . Food and Health 8 (2022 ): 1-11 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/65769/910652>
Chicago Dündar, A. , Argun, M. Ş. "COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği". Food and Health 8 (2022 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği AU - Akif Dündar , Mustafa Şamil Argun Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.3153/FH22001 DO - 10.3153/FH22001 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 8 IS - 1 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH22001 UR - https://doi.org/10.3153/FH22001 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Food and Health COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği %A Akif Dündar , Mustafa Şamil Argun %T COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği %D 2022 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 8 %N 1 %R doi: 10.3153/FH22001 %U 10.3153/FH22001
ISNAD Dündar, Akif , Argun, Mustafa Şamil . "COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği". Food and Health 8 / 1 (January 2022): 1-11 . https://doi.org/10.3153/FH22001
AMA Dündar A. , Argun M. Ş. COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği. Food Health. 2022; 8(1): 1-11.
Vancouver Dündar A. , Argun M. Ş. COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği. Food and Health. 2022; 8(1): 1-11.
IEEE A. Dündar and M. Ş. Argun , "COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği", Food and Health, vol. 8, no. 1, pp. 1-11, Jan. 2022, doi:10.3153/FH22001

ustresim_2021_1.png

journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.