Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DEFNE (Laurus nobilis) UÇUCU YAĞ BİLEŞİMİ ÜZERİNE DİSTİLASYON SÜRESİNİN ETKİSİ

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 37 - 42, 01.01.2018
https://doi.org/10.3153/JFHS18005

Öz

Önemli tıbbi-aromatik bitkilerden birisi olan defnenin yaprakları baharat olarak kullanılmasının yanında uçucu yağ üretiminde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Defne uçucu yağının kalitesi bileşimi ile doğrudan ilişkilidir. Uçucu yağ bileşimi, kullanılan materyalin tür veya çeşidi olmak üzere, yetiştirildiği bölge, hasat zamanı, uygulanan proses gibi değişik faktörlerden etkilenebilmektedir. Çalışma kapsamında hidro-distilasyon süresinin defne uçucu yağ bileşimi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla beş farklı distilasyon süresinin (10, 20, 30, 60 ve 120 dakika) etkisi incelenmiştir. Araştırma bulguları distilasyon süresinin defne uçucu yağ bileşiminde oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Defne yaprak uçucu yağının en önemli bileşeni olan 1,8-sineol uygulama süresine bağlı olarak %57.7-79.4 aralığında değişim göstermiştir. Bulgular distilasyon süresi dikkate alınarak pazar talebi ve uygulama alanına göre farklı bileşimlere sahip defne yaprak uçucu yağı üretilebileceğini ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Acar, İ. (1985). Defne (Laurus nobilis L.) yaprağı ve yaprak eterik yağının üretilmesi ve değerlendirilmesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi No: 186. 89 s. Ankara.
 • Anonim, (2011). TSE EN ISO 6571-Baharatlar, Çeşniler ve Tıbbi Bitkiler - Uçucu Yağ Muhtevasının Tayini (hidrodistilasyon yöntemi). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Başer, K.H.C. & Buchbauer, G. (2010). Handbook of essential oils: science technology and applications. CRC Press, New York, 975 pp. ISBN: 978-1-4200-6315-8.
 • Başer, K.H., Gülbaba, A.G., Azcan, N., Kara, M., Kırımer, N. & Kürkçüoğlu M. (1998). Türkiye’de yetiştirilen bazı okaliptüs (Eucalyptus) türlerinin uçucu yağ verim ve bileşimlerinin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi. Tarsus: Doğu Akdeniz 160 Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 84, DOA Yayın No:11, Teknik Bülten No:7.
 • Bernotiene, G., Nivinskiene, O., Butkiene, R., & Mockute, D. (2007). Essential oil composition variability in sage (Salvia officinalis L.). Chemija, 18(4), 38-43.
 • Bouzouita, N., Nafti, A., Chaabouni, M.M., Lognay, G.C., Marlier, M., Zghoulli, S. & Thonart, P. (2001). Chemical composition of Laurus nobilis oil from Tunisia. Journal of Essential Oil Research, 13, 116-117.
 • Cannon, J.B., Cantrell, C.L., Astatkie, T. & Zheljazkov, V.D. (2013). Modification of yield and composition of essential oils by distillation time. Industrial Crops and Products, 41, 214-220.
 • Caredda, A., Marongiu, B., Porcedda, S. & Soro, C. (2002). Supercritical carbon dioxide extraction and characterization of Laurus nobilis essential oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 1492-1496
 • Dadalıoğlu, I. & Evrendilek, G.A. (2004). Chemical compositions and antibacterial effects of essential oils of Turkish oregano (Origanum minutiflorum), bay laurel (Laurus nobilis), Spanish lavender (Lavandula stoechas L.), and fennel (Foeniculum vulgare) on common foodborne pathogens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(26), 8255-8260.
 • Derwich, E., Benziane, Z., & Boukir, A. (2009). Chemical composition and antibacterial activity of leaves essental oil of Laurus nobilis from Morocco. Australian Journal of Basic and applied Sciences, 3(4), 3818-3824.
 • Diaz-Maroto, M.C., Perez-Coello, M.S., & Cabezudo, M.D. (2002). Effect of drying method on the volatiles in bay leaf (Laurus nobilis L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 4520-4524.
 • Erden, Ü. (2005). Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.)’nde Mevsimsel Varyabilite Ve Optimal Kurutma Yöntemlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 47 s. Adana.
 • Fiorini, C., Fouraste, I., David, B., & Bessiere, J. (1997). Composition of the flower, leaf and stem essential oils from Laurus nobilis. Flavour and Fragrance Journal, 12(2), 91-93.
 • Flamini, G., Tebano, M., Cioni, P.L., Ceccarini, L., Ricci, A.S. & Longo, I. (2007). Comparison between the conventional method of extraction of essential oil of Laurus nobilis L. and a novel method which uses microwaves applied in situ, without resorting to an oven. Journal of Chromatography A, 1143, 36-40.
 • Handa, S.S., Khanuja, S.P.S., Longo, G. & Rakesh, D.D. (2008). Extraction technologies for medicinal and aromatic plants. United Nations Industrial Development Organization and the International Centre for Science and High Technology, 260 pp. Trieste, Italy.
 • Karadeniz, H. (2001). Hatay Bölgesi defne yaprağı ve meyvası uçucu yağının özelliklerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 89 s. Hatay.
 • Karık, Ü., Çiçek, F., Oğur, E., Tutar, M. & Ayas, F. (2015). Türkiye defne (Laurus nobilis L.) popülasyonlarının uçucu yağ bileşenleri. Anadolu, 25(1), 1-16.
 • Kaurinovic, B., Popovic, M. & Vlaisavljevic, S. (2010). In vitro and in vivo effects of Laurus nobilis L. leaf extracts. Molecules, 15, 3378-3390.
 • Marques, A., Teixeira, B. & Nunes, M.L. (2016). Bay laurel (Laurus nobilis) oils. Chapter 26, p: 239- 246. (Editor, Preedy, V.R.: Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety, Academic Press, 896 pp. London, UK.
 • Ozek, T. (2012). Distillation parameters for pilot plant production of Laurus nobilis essential oil. Records of Natural Products, 6, 135-143.
 • Özcan, M. & Chalchat, J.C. (2005). Effect of different locations on the chemical composition of essential oils of laurel (Laurus nobilis L.) leaves growing wild in Turkey. Journal of Medicinal Food, 8, 408-411.
 • Özek, G., Demirci, F., Özek, T., Tabanca, N., Wedge, D.E., Khan, S.I., Başer, K.H.C., Duran, A. & Hamzaoglu, E. (2010). Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of volatiles obtained by four different techniques from Salvia rosifolia Sm., and evaluation for biological activity. Journal of Chromatography A, 1217, 741-748.
 • Polat, S., Gülbaba, A.G. & Tüfekçi, S. (2009). Defne (Laurus nobilis L.) alanlarında en uygun yaprak işletme şekli ve maliyetlerinin belirlenmesi (Tarsus Örneği). Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın no: 391. 55 s.
 • Quijano, C.E. & Pino, J.A. (2007). Characterization of the leaf essential oil from laurel (Laurus nobilis L.) grown in Colombia. Revista CENIC Ciencias Químicas, 38, 371-374.
 • Sangun, M.K., Aydin, E., Timur, M., Karadeniz, H., Çaliskan, M. & Ozkan, A. (2007). Comparision of chemical composition of the essential oil of Laurus nobilis L. leaves and fruits from different regions of Hatay. Journal of Environmental Biology, 28(4), 731-733. Sellami, I.H., Wannes, W.A., Bettaieb, I., Berrima, S., Chahed, T., Marzouk, B. & Limam, F. (2011). Qualitative and quantitative changes in the essential oil of Laurus nobilis L. leaves as affected by different drying methods. Food Chemistry, 126, 691-697
 • Şekeroğlu, N., Özgüven, M. & Erden, U. (2007). Effects of the drying temperature on essential oil content of bay leaf (Laurus nobilis L.) harvested at different times. International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 756: 315-320
 • Takayama, C., de Faria, F.M., de Almeida, A.C.A., Dunder, R.J., Manzo, L.P., Socca, E.A.R., Batista, L.M., Salvador, M.J., Souza-Brito, A.R.M. & Luiz-Ferreira, A. (2016). Chemical composition of Rosmarinus officinalis essential oil and antioxidant action against gastric damage induced by absolute ethanol in the rat. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6(8), 677-681.
 • Toker, R., Gölükcü, M. & Tokgöz, H. (2017). Effects of distillation times on essential oil compositions of Origanum minutiflorum O. Schwarz Et. And P.H. Davis. Journal of Essential Oil Research, 29(4), 330-335.
 • Tuğrul Ay, S., Gölükçü, M., Toker, R. & Turgut, K. (2011). Farklı yüksekliğin ve uygulamaların defne bitkisin kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 2. Cilt (Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji), s: 1398-1403.
 • Zheljazkov, V.D., Cantrell, C.L., Astatkie, T. & Jeliazkova, E. (2013a). Distillaton time effects on lavender essential oil yield and composition. Journal of Oleo Science, 62, 195–199.
 • Zheljazkov, V.D., Horgan, T., Astatkie, T. & Schlegel, V. (2013b). Distillaton time modifies essential oil yield, composition, and antioxidant capacity of fennel (Foeniculum vulgare Mill). Jornal of Oleo Science, 62, 665–672.

EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.)

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 37 - 42, 01.01.2018
https://doi.org/10.3153/JFHS18005

Öz

Bay leaf is an important medicinal and aromatic plant. It is used as spice and also in essential oil production.  Leaf essential oil quality is related with its composition. Its composition could be affected from plant species or cultivar, growing area, harvesting time, processing methods. In this study, the effect of hydro-distillation time on essential composition of bay leaf was investigated. For this purpose, essential oil composition of bay leaf was determined during five different distillation periods (10, 20, 30, 60 and 120 minutes). The research findings showed that significant differences were observed in essential oil composition with respect to distillation time. Main component of bay leaf essential oil is 1,8‑cineole and ranged between 57.7-79.4% according to distillation time. Results showed that it is possible to produce varied composition bay leaf essential oil by taking in consideration distillation time.

Kaynakça

 • Acar, İ. (1985). Defne (Laurus nobilis L.) yaprağı ve yaprak eterik yağının üretilmesi ve değerlendirilmesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi No: 186. 89 s. Ankara.
 • Anonim, (2011). TSE EN ISO 6571-Baharatlar, Çeşniler ve Tıbbi Bitkiler - Uçucu Yağ Muhtevasının Tayini (hidrodistilasyon yöntemi). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Başer, K.H.C. & Buchbauer, G. (2010). Handbook of essential oils: science technology and applications. CRC Press, New York, 975 pp. ISBN: 978-1-4200-6315-8.
 • Başer, K.H., Gülbaba, A.G., Azcan, N., Kara, M., Kırımer, N. & Kürkçüoğlu M. (1998). Türkiye’de yetiştirilen bazı okaliptüs (Eucalyptus) türlerinin uçucu yağ verim ve bileşimlerinin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi. Tarsus: Doğu Akdeniz 160 Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 84, DOA Yayın No:11, Teknik Bülten No:7.
 • Bernotiene, G., Nivinskiene, O., Butkiene, R., & Mockute, D. (2007). Essential oil composition variability in sage (Salvia officinalis L.). Chemija, 18(4), 38-43.
 • Bouzouita, N., Nafti, A., Chaabouni, M.M., Lognay, G.C., Marlier, M., Zghoulli, S. & Thonart, P. (2001). Chemical composition of Laurus nobilis oil from Tunisia. Journal of Essential Oil Research, 13, 116-117.
 • Cannon, J.B., Cantrell, C.L., Astatkie, T. & Zheljazkov, V.D. (2013). Modification of yield and composition of essential oils by distillation time. Industrial Crops and Products, 41, 214-220.
 • Caredda, A., Marongiu, B., Porcedda, S. & Soro, C. (2002). Supercritical carbon dioxide extraction and characterization of Laurus nobilis essential oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 1492-1496
 • Dadalıoğlu, I. & Evrendilek, G.A. (2004). Chemical compositions and antibacterial effects of essential oils of Turkish oregano (Origanum minutiflorum), bay laurel (Laurus nobilis), Spanish lavender (Lavandula stoechas L.), and fennel (Foeniculum vulgare) on common foodborne pathogens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(26), 8255-8260.
 • Derwich, E., Benziane, Z., & Boukir, A. (2009). Chemical composition and antibacterial activity of leaves essental oil of Laurus nobilis from Morocco. Australian Journal of Basic and applied Sciences, 3(4), 3818-3824.
 • Diaz-Maroto, M.C., Perez-Coello, M.S., & Cabezudo, M.D. (2002). Effect of drying method on the volatiles in bay leaf (Laurus nobilis L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 4520-4524.
 • Erden, Ü. (2005). Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.)’nde Mevsimsel Varyabilite Ve Optimal Kurutma Yöntemlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 47 s. Adana.
 • Fiorini, C., Fouraste, I., David, B., & Bessiere, J. (1997). Composition of the flower, leaf and stem essential oils from Laurus nobilis. Flavour and Fragrance Journal, 12(2), 91-93.
 • Flamini, G., Tebano, M., Cioni, P.L., Ceccarini, L., Ricci, A.S. & Longo, I. (2007). Comparison between the conventional method of extraction of essential oil of Laurus nobilis L. and a novel method which uses microwaves applied in situ, without resorting to an oven. Journal of Chromatography A, 1143, 36-40.
 • Handa, S.S., Khanuja, S.P.S., Longo, G. & Rakesh, D.D. (2008). Extraction technologies for medicinal and aromatic plants. United Nations Industrial Development Organization and the International Centre for Science and High Technology, 260 pp. Trieste, Italy.
 • Karadeniz, H. (2001). Hatay Bölgesi defne yaprağı ve meyvası uçucu yağının özelliklerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 89 s. Hatay.
 • Karık, Ü., Çiçek, F., Oğur, E., Tutar, M. & Ayas, F. (2015). Türkiye defne (Laurus nobilis L.) popülasyonlarının uçucu yağ bileşenleri. Anadolu, 25(1), 1-16.
 • Kaurinovic, B., Popovic, M. & Vlaisavljevic, S. (2010). In vitro and in vivo effects of Laurus nobilis L. leaf extracts. Molecules, 15, 3378-3390.
 • Marques, A., Teixeira, B. & Nunes, M.L. (2016). Bay laurel (Laurus nobilis) oils. Chapter 26, p: 239- 246. (Editor, Preedy, V.R.: Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety, Academic Press, 896 pp. London, UK.
 • Ozek, T. (2012). Distillation parameters for pilot plant production of Laurus nobilis essential oil. Records of Natural Products, 6, 135-143.
 • Özcan, M. & Chalchat, J.C. (2005). Effect of different locations on the chemical composition of essential oils of laurel (Laurus nobilis L.) leaves growing wild in Turkey. Journal of Medicinal Food, 8, 408-411.
 • Özek, G., Demirci, F., Özek, T., Tabanca, N., Wedge, D.E., Khan, S.I., Başer, K.H.C., Duran, A. & Hamzaoglu, E. (2010). Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of volatiles obtained by four different techniques from Salvia rosifolia Sm., and evaluation for biological activity. Journal of Chromatography A, 1217, 741-748.
 • Polat, S., Gülbaba, A.G. & Tüfekçi, S. (2009). Defne (Laurus nobilis L.) alanlarında en uygun yaprak işletme şekli ve maliyetlerinin belirlenmesi (Tarsus Örneği). Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın no: 391. 55 s.
 • Quijano, C.E. & Pino, J.A. (2007). Characterization of the leaf essential oil from laurel (Laurus nobilis L.) grown in Colombia. Revista CENIC Ciencias Químicas, 38, 371-374.
 • Sangun, M.K., Aydin, E., Timur, M., Karadeniz, H., Çaliskan, M. & Ozkan, A. (2007). Comparision of chemical composition of the essential oil of Laurus nobilis L. leaves and fruits from different regions of Hatay. Journal of Environmental Biology, 28(4), 731-733. Sellami, I.H., Wannes, W.A., Bettaieb, I., Berrima, S., Chahed, T., Marzouk, B. & Limam, F. (2011). Qualitative and quantitative changes in the essential oil of Laurus nobilis L. leaves as affected by different drying methods. Food Chemistry, 126, 691-697
 • Şekeroğlu, N., Özgüven, M. & Erden, U. (2007). Effects of the drying temperature on essential oil content of bay leaf (Laurus nobilis L.) harvested at different times. International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 756: 315-320
 • Takayama, C., de Faria, F.M., de Almeida, A.C.A., Dunder, R.J., Manzo, L.P., Socca, E.A.R., Batista, L.M., Salvador, M.J., Souza-Brito, A.R.M. & Luiz-Ferreira, A. (2016). Chemical composition of Rosmarinus officinalis essential oil and antioxidant action against gastric damage induced by absolute ethanol in the rat. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6(8), 677-681.
 • Toker, R., Gölükcü, M. & Tokgöz, H. (2017). Effects of distillation times on essential oil compositions of Origanum minutiflorum O. Schwarz Et. And P.H. Davis. Journal of Essential Oil Research, 29(4), 330-335.
 • Tuğrul Ay, S., Gölükçü, M., Toker, R. & Turgut, K. (2011). Farklı yüksekliğin ve uygulamaların defne bitkisin kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 2. Cilt (Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji), s: 1398-1403.
 • Zheljazkov, V.D., Cantrell, C.L., Astatkie, T. & Jeliazkova, E. (2013a). Distillaton time effects on lavender essential oil yield and composition. Journal of Oleo Science, 62, 195–199.
 • Zheljazkov, V.D., Horgan, T., Astatkie, T. & Schlegel, V. (2013b). Distillaton time modifies essential oil yield, composition, and antioxidant capacity of fennel (Foeniculum vulgare Mill). Jornal of Oleo Science, 62, 665–672.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Articles
Yazarlar

Muharrem GÖLÜKÇÜ Bu kişi benim
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya, Türkiye
0000-0003-1646-5876
Türkiye


Hakuk TOKGOZ Bu kişi benim
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya, Türkiye
0000-0002-9956-0045
Türkiye


Demet YILDIZ TURGUT Bu kişi benim
0000-0002-7486-3701
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 4 Nisan 2017
Kabul Tarihi 2 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfhs349753, journal = {Food and Health}, issn = {}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {37 - 42}, doi = {10.3153/JFHS18005}, title = {EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.)}, key = {cite}, author = {Gölükçü, Muharrem and Tokgoz, Hakuk and Yıldız Turgut, Demet} }
APA Gölükçü, M. , Tokgoz, H. & Yıldız Turgut, D. (2018). EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.) . Food and Health , 4 (1) , 37-42 . DOI: 10.3153/JFHS18005
MLA Gölükçü, M. , Tokgoz, H. , Yıldız Turgut, D. "EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.)" . Food and Health 4 (2018 ): 37-42 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/31825/349753>
Chicago Gölükçü, M. , Tokgoz, H. , Yıldız Turgut, D. "EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.)". Food and Health 4 (2018 ): 37-42
RIS TY - JOUR T1 - EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.) AU - Muharrem Gölükçü , Hakuk Tokgoz , Demet Yıldız Turgut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.3153/JFHS18005 DO - 10.3153/JFHS18005 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 42 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/JFHS18005 UR - https://doi.org/10.3153/JFHS18005 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Food and Health EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.) %A Muharrem Gölükçü , Hakuk Tokgoz , Demet Yıldız Turgut %T EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.) %D 2018 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 4 %N 1 %R doi: 10.3153/JFHS18005 %U 10.3153/JFHS18005
ISNAD Gölükçü, Muharrem , Tokgoz, Hakuk , Yıldız Turgut, Demet . "EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.)". Food and Health 4 / 1 (Ocak 2018): 37-42 . https://doi.org/10.3153/JFHS18005
AMA Gölükçü M. , Tokgoz H. , Yıldız Turgut D. EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.). Food Health. 2018; 4(1): 37-42.
Vancouver Gölükçü M. , Tokgoz H. , Yıldız Turgut D. EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.). Food and Health. 2018; 4(1): 37-42.
IEEE M. Gölükçü , H. Tokgoz ve D. Yıldız Turgut , "EFFECT OF DISTILLATION TIME ON ESSENTIAL OIL COMPOSITIONS OF BAY LEAF (Laurus nobilis L.)", Food and Health, c. 4, sayı. 1, ss. 37-42, Oca. 2018, doi:10.3153/JFHS18005

Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.