Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 27 - 34, 01.01.2020
https://doi.org/10.3153/FH20004

Abstract

Bu çalışmada Kadirli sucuğunun (sade sucuk ve salatalı sucuk) mikrobiyolojik kalitesi değerlendirilmiştir. Çalışmada “A, B, C, D ve E” kodlu 5 farklı sokak satıcısından temin edilen “sade sucuk” ve “salatalı sucuk” olmak üzere toplam 10 adet örnekte toplam mezofil aerob bakteri, toplam maya-küf ve koliform grubu bakteri sayısı tespit edilmiştir. Toplam aerob mezofil bakteri ve toplam maya-küf sayısını belirlemede yayma ekim yöntemi kullanılarak seçici besiyerlerine ekim yapılmıştır. Koliform bakteri sayısını belirlemek için ise en muhtemel sayı yönteminden yararlanılmıştır. Sade sucuklarda maya küf, mezofil aerob bakteri ve koliform bakteri sayısı sırasıyla 3.18-4.16 log kob/g, 3.59-4.95 log kob/g ve <3-3 EMS/g olarak değişirken, salatalı sucuklarda bu değerler sırasıyla 3.25-4.24 log kob/g, 3.39-4.82 log kob/g ve <3->1100 EMS/g olarak bulunmuştur. Toplam maya-küf sayısı açısından sucuk ekmeklere salata ilavesinin etkisi C örneği hariç istatistiksel olarak önemsiz bulunurken, toplam aerob mezofil bakteri sayısı açısından sucuk ekmeklere salata ilavesinin etkisi A ve D örnekleri hariç önemli bulunmuştur. Ayrıca salata ilavesiyle birlikte C ve E kodlu sokak satıcılarından alınan örneklerdeki koliform bakteri sayısındaki artış dikkat çekici bulunmuştur. Kadirli sucuğu ile ilgili sınırlı sayıda çalışmanın bulunmasından ve yöre dışındaki piyasada pek bilinmemesinden dolayı bu araştırma yeni ürün geliştirmek isteyen gıda endüstrisinin ilgisini çekecek ve literatüre katkı sağlayacaktır.

References

 • Alimi, B.A. (2016). Risk factors in street food practices in developing countries: A review. Food Science and Human Wellness, 5, 141-148. https://doi.org/10.1016/j.fshw.2016.05.001
 • Asiegbu, C.V., Lebelo, S.L., Tabit, F.T. (2016). The food safety knowledge and microbial hazards awareness of consumers of ready-to-eat street-vended food. Food Control, 60, 422-429. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.08.021
 • Atilla Usta-"Atilla Üzücek" (2016). Kadirli Sucuğu üretimi konusunda özel görüşme. Osmaniye, Kadirli, Mart.
 • Ballı, E. (2016). Gastronomi turizmi açısından adana sokak lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 3-17. https://doi.org/10.21325/jotags.2016.18
 • Badrie, N., Joseph, A., Chen, A. (2014). An observational study of food safety practices by street vendors and microbiological quality of street-purchased hamburger beef patties in Trinidad, West Indies. Internet Journal of Food Safety, 3, 25-31.
 • Bereda, T.W., Emerie, Y.M., Reta, M.A., Asfaw, H.S. (2016). Microbiological safety of street vended foods in Jigjiga city, Eastern Ethiopia. Ethiopian Journal of Health Sciences, 26(2), 163-172. https://doi.org/10.4314/ejhs.v26i2.10
 • Bostan, K., Yılmaz, F., Muratoğlu, K., Aydın, A. (2011). Pişmiş döner kebaplarda mikrobiyolojik kalite ve mikrobiyel gelişim üzerine bir araştırma. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(5), 781-786.
 • Cueva, C., Moreno-Arribas, M.V., Bartolomé, B., Salazar, Ó., Vicente, M.F., Bills, G.F. (2011). Antibiosis of vineyard ecosystem fungi against food-borne microorganisms. Research in Microbiology, 162(10), 1043-1051. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2011.09.002
 • Çelik, P. (2012). Kanatlı eti (hindi eti ve tavuk eti) ve kırmızı et karışımı ile elde edilen köftelerin kalite özelliklerinin belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, Türkiye, 134 s.
 • Demir, Ş., Akdağ, G., Sormaz, Ü., Özata, E. (2018). Sokak lezzetlerinin gastronomik değeri: İstanbul sokak lezzetleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 589-601. Erkmen, O. (2011). Gıda Mikrobiyolojisi. Elif Yayınevi Yayınları, 3. Baskı, 550 s. ISBN: 978-605-4334-02-5
 • FAO (Food Agriculture Organization) (1997). Street foods. Report of an FAO technical meeting on Street foods Calcutta, India, 6-9 November 1995.FAO Food and Nutrition Paper n.63, Rome.
 • Feglo, P., Sakyi, K. (2012). Bacterial contamination of street vending food in Kumasi, Ghana. Journal of Medical and Biomedical Sciences, 1(1), 1-8.
 • Halkman, K. (2005). Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları (Merck Food Microbiology Practices). Başak Matbaacılık Limited Şti., Ankara, Türkiye, 358s.
 • Hanashiro, A., Morita, M., Matte, G.R., Matte, M.H., Torres, E.A.F.S. (2005). Microbiological quality of selected street foods from a restricted area of Sao Paulo city, Brazil. Food Control, 16, 439-444. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2004.05.004
 • Karabıyıklı, Ş., Öncül, N., Cevahiroğlu, H. (2015). Microbiological safety of pastrami: a traditional meat product. LWT-Food Science and Technology, 64, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.05.006
 • Kayısoglu S, Yılmaz, Demirci M, Yetim H. (2003). Chemical composition and microbial quality of döner kebabs sold in Tekirdag market. Food Control, 14, 469-474. https://doi.org/10.1016/S0956-7135(02)00103-2
 • Kocatepe, D., Tırıl, A. (2015). Sağlıklı beslenme ve geleneksel gıdalar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 55-63.
 • Mepba, H.D., Achinewhu, S.C., Aso, S.N., Wachukwu, C.K. (2007). Microbiological quality of selected street foods in port harcourt, Nigeria. Journal of Food Safety, 27, 208-218. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2007.00073.x
 • Mehmetoğlu, A.C. (2018). Food safety challenges associated with traditional foods of Turkey. Food Science and Technology, Campinas, 38(1), 1-12. https://doi.org/10.1590/1678-457x.36916
 • Nuh Usta-"Fatih Mehmet Şanlıtürk" (2016), Kadirli sucuğu üretimi konusunda özel görüşme. Osmaniye, Kadirli, Mart.
 • Öksüztepe, G., Beyazgül, P. (2014). Elazığ'da satılan pişmiş et ve tavuk dönerlerin mikrobiyolojik kalitesi. Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences, 28(2), 65-71.
 • Özdamar, K., (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Kitapevi, Eskişehir, 535s. ISBN: 975-6787-00-7
 • Özkan, M. (2009). Tüketime sunulan günlük hazır yemekler ve salataların mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 62s.
 • Özmen, E., Şimşek, A., Kılıç, B. (2012). Determination of microbiological and chemical quality of Burdur şiş köfte collected from the fast food restaurants In Burdur, Turkey. 58 th International Congress of Meat Science and Technology, 12-17th August 2012, Montreal, Canada.
 • Panagou, E., Nychas, G.J.E., Sofos, J.N. (2013). Types of traditional greek foods and their safety. Food Control, 29, 32-41. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.05.050
 • Polat, D.D., Gezen, A. (2017). Gastronomide sokak yiyecekleri ve satıcıları: Teorik bir çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 117-124. https://doi.org/10.21325/jotags.2017.116
 • Rane, S. (2011). Street vended food in developing world: Hazard analyses. Indian Journal of Microbiology, 51(1), 100-106. https://doi.org/10.1007/s12088-011-0154-x
 • Turhan, E.U. (2016). Geleneksel kadirli sucuğu ve gıda güvenliği. Stratejik Kalkınmada Kent Değerleri Sempozyumu-Osmaniye, 3-5 Mayıs, Osmaniye, 177-182.
 • Turp, G., Kalyoncu, S., Şengün, İ. (2018). Köfte üretiminde kullanılan bitkisel katıların üründe oksidasyon gelişimi, mikrobiyolojik ve duyusal özellikler ile heterosiklik amin (HCA) oluşumu üzerine etkileri. Yüzüncüyıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(4), 507-517. https://doi.org/10.29133/yyutbd.465506
 • Yılmaz, İ., Yetim, H., Ockerman, W. (2002). The effect of different cooking procedures on microbiological and chemical quality characteristics of Tekirdağ meatballs. Nahrung/Food, 46(4), 276-278. https://doi.org/10.1002/1521-3803(20020701)46:4<276::AID-FOOD276>3.0.CO;2-2
 • TGK (Türk gıda kodeksi) (2011). Mikrobiyolojik kriterler yönetmeliği, Ek-1:Gıda Güvenilirliği Kriterleri (Annex-1: Food safety criteria), 17 s.

Microbiological quality of street-sold traditional Kadirli sausage

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 27 - 34, 01.01.2020
https://doi.org/10.3153/FH20004

Abstract

In this study, microbiological quality of Kadirli sausage (plain sausage and salat sausage) was evaluated. In the present study, total number of mesophile aerob bacteria, total yeast-mold and coliform group bacteria were determined in a total of 10 samples, “plain sausage” and “salad sausage” from 5 different street vendors with the codes“ A, B, C, D and E ”. The enumeration of total aerobic mesophilic bacteria and total yeast-mold counts were performed on selective media using surface-spread method. The most probable number method was used to determine the number of coliform bacteria. While the number of yeast mold, mesophile aerob bacteria and coliform bacteria in plain sausages were 3.18-4.16 log cfu / g, 3.59-4.95 log cfu / g and <3-3 EMS / g, respectively, these values in salad sausages ​​were 3.25-4.24 log cfu / g, 3.39-4.82 log cfu / g and <3 -> 1100 EMS / g. While the effect of adding salads to sausage breads was statistically insignificant in terms of total yeast-mold counts, the effect of adding salads to sausage breads was significant except A and D samples in terms of total aerobic mesophile bacteria number. In addition, the increase in the number of coliform bacteria in samples taken from street vendors C and E was found remarkable with the addition of salad. Due to the limited number of studies on Kadirli sausage and not known in the market outside the region, this research will attract the interest of the food industry who want to develop new products and contribute to the literature.

References

 • Alimi, B.A. (2016). Risk factors in street food practices in developing countries: A review. Food Science and Human Wellness, 5, 141-148. https://doi.org/10.1016/j.fshw.2016.05.001
 • Asiegbu, C.V., Lebelo, S.L., Tabit, F.T. (2016). The food safety knowledge and microbial hazards awareness of consumers of ready-to-eat street-vended food. Food Control, 60, 422-429. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.08.021
 • Atilla Usta-"Atilla Üzücek" (2016). Kadirli Sucuğu üretimi konusunda özel görüşme. Osmaniye, Kadirli, Mart.
 • Ballı, E. (2016). Gastronomi turizmi açısından adana sokak lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 3-17. https://doi.org/10.21325/jotags.2016.18
 • Badrie, N., Joseph, A., Chen, A. (2014). An observational study of food safety practices by street vendors and microbiological quality of street-purchased hamburger beef patties in Trinidad, West Indies. Internet Journal of Food Safety, 3, 25-31.
 • Bereda, T.W., Emerie, Y.M., Reta, M.A., Asfaw, H.S. (2016). Microbiological safety of street vended foods in Jigjiga city, Eastern Ethiopia. Ethiopian Journal of Health Sciences, 26(2), 163-172. https://doi.org/10.4314/ejhs.v26i2.10
 • Bostan, K., Yılmaz, F., Muratoğlu, K., Aydın, A. (2011). Pişmiş döner kebaplarda mikrobiyolojik kalite ve mikrobiyel gelişim üzerine bir araştırma. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(5), 781-786.
 • Cueva, C., Moreno-Arribas, M.V., Bartolomé, B., Salazar, Ó., Vicente, M.F., Bills, G.F. (2011). Antibiosis of vineyard ecosystem fungi against food-borne microorganisms. Research in Microbiology, 162(10), 1043-1051. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2011.09.002
 • Çelik, P. (2012). Kanatlı eti (hindi eti ve tavuk eti) ve kırmızı et karışımı ile elde edilen köftelerin kalite özelliklerinin belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, Türkiye, 134 s.
 • Demir, Ş., Akdağ, G., Sormaz, Ü., Özata, E. (2018). Sokak lezzetlerinin gastronomik değeri: İstanbul sokak lezzetleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 589-601. Erkmen, O. (2011). Gıda Mikrobiyolojisi. Elif Yayınevi Yayınları, 3. Baskı, 550 s. ISBN: 978-605-4334-02-5
 • FAO (Food Agriculture Organization) (1997). Street foods. Report of an FAO technical meeting on Street foods Calcutta, India, 6-9 November 1995.FAO Food and Nutrition Paper n.63, Rome.
 • Feglo, P., Sakyi, K. (2012). Bacterial contamination of street vending food in Kumasi, Ghana. Journal of Medical and Biomedical Sciences, 1(1), 1-8.
 • Halkman, K. (2005). Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları (Merck Food Microbiology Practices). Başak Matbaacılık Limited Şti., Ankara, Türkiye, 358s.
 • Hanashiro, A., Morita, M., Matte, G.R., Matte, M.H., Torres, E.A.F.S. (2005). Microbiological quality of selected street foods from a restricted area of Sao Paulo city, Brazil. Food Control, 16, 439-444. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2004.05.004
 • Karabıyıklı, Ş., Öncül, N., Cevahiroğlu, H. (2015). Microbiological safety of pastrami: a traditional meat product. LWT-Food Science and Technology, 64, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.05.006
 • Kayısoglu S, Yılmaz, Demirci M, Yetim H. (2003). Chemical composition and microbial quality of döner kebabs sold in Tekirdag market. Food Control, 14, 469-474. https://doi.org/10.1016/S0956-7135(02)00103-2
 • Kocatepe, D., Tırıl, A. (2015). Sağlıklı beslenme ve geleneksel gıdalar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 55-63.
 • Mepba, H.D., Achinewhu, S.C., Aso, S.N., Wachukwu, C.K. (2007). Microbiological quality of selected street foods in port harcourt, Nigeria. Journal of Food Safety, 27, 208-218. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2007.00073.x
 • Mehmetoğlu, A.C. (2018). Food safety challenges associated with traditional foods of Turkey. Food Science and Technology, Campinas, 38(1), 1-12. https://doi.org/10.1590/1678-457x.36916
 • Nuh Usta-"Fatih Mehmet Şanlıtürk" (2016), Kadirli sucuğu üretimi konusunda özel görüşme. Osmaniye, Kadirli, Mart.
 • Öksüztepe, G., Beyazgül, P. (2014). Elazığ'da satılan pişmiş et ve tavuk dönerlerin mikrobiyolojik kalitesi. Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences, 28(2), 65-71.
 • Özdamar, K., (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Kitapevi, Eskişehir, 535s. ISBN: 975-6787-00-7
 • Özkan, M. (2009). Tüketime sunulan günlük hazır yemekler ve salataların mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 62s.
 • Özmen, E., Şimşek, A., Kılıç, B. (2012). Determination of microbiological and chemical quality of Burdur şiş köfte collected from the fast food restaurants In Burdur, Turkey. 58 th International Congress of Meat Science and Technology, 12-17th August 2012, Montreal, Canada.
 • Panagou, E., Nychas, G.J.E., Sofos, J.N. (2013). Types of traditional greek foods and their safety. Food Control, 29, 32-41. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.05.050
 • Polat, D.D., Gezen, A. (2017). Gastronomide sokak yiyecekleri ve satıcıları: Teorik bir çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 117-124. https://doi.org/10.21325/jotags.2017.116
 • Rane, S. (2011). Street vended food in developing world: Hazard analyses. Indian Journal of Microbiology, 51(1), 100-106. https://doi.org/10.1007/s12088-011-0154-x
 • Turhan, E.U. (2016). Geleneksel kadirli sucuğu ve gıda güvenliği. Stratejik Kalkınmada Kent Değerleri Sempozyumu-Osmaniye, 3-5 Mayıs, Osmaniye, 177-182.
 • Turp, G., Kalyoncu, S., Şengün, İ. (2018). Köfte üretiminde kullanılan bitkisel katıların üründe oksidasyon gelişimi, mikrobiyolojik ve duyusal özellikler ile heterosiklik amin (HCA) oluşumu üzerine etkileri. Yüzüncüyıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(4), 507-517. https://doi.org/10.29133/yyutbd.465506
 • Yılmaz, İ., Yetim, H., Ockerman, W. (2002). The effect of different cooking procedures on microbiological and chemical quality characteristics of Tekirdağ meatballs. Nahrung/Food, 46(4), 276-278. https://doi.org/10.1002/1521-3803(20020701)46:4<276::AID-FOOD276>3.0.CO;2-2
 • TGK (Türk gıda kodeksi) (2011). Mikrobiyolojik kriterler yönetmeliği, Ek-1:Gıda Güvenilirliği Kriterleri (Annex-1: Food safety criteria), 17 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Science and Technology
Journal Section Research Articles
Authors

Emel ÜNAL TURHAN (Primary Author)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0284-574X
Türkiye


Hatice DEMİR This is me
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7080-2987
Türkiye


Rabia PÜSKÜLLÜ This is me
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6970-9518
Türkiye


Merve KÖR This is me
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5930-8489
Türkiye


Uğur ZENGİN This is me
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2009-3876
Türkiye

Publication Date January 1, 2020
Application Date May 16, 2019
Acceptance Date October 8, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jfhs566452, journal = {Food and Health}, issn = {}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {27 - 34}, doi = {10.3153/FH20004}, title = {Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi}, key = {cite}, author = {Ünal Turhan, Emel and Demir, Hatice and Püsküllü, Rabia and Kör, Merve and Zengin, Uğur} }
APA Ünal Turhan, E. , Demir, H. , Püsküllü, R. , Kör, M. & Zengin, U. (2020). Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi . Food and Health , 6 (1) , 27-34 . DOI: 10.3153/FH20004
MLA Ünal Turhan, E. , Demir, H. , Püsküllü, R. , Kör, M. , Zengin, U. "Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi" . Food and Health 6 (2020 ): 27-34 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/49090/566452>
Chicago Ünal Turhan, E. , Demir, H. , Püsküllü, R. , Kör, M. , Zengin, U. "Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi". Food and Health 6 (2020 ): 27-34
RIS TY - JOUR T1 - Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi AU - Emel Ünal Turhan , Hatice Demir , Rabia Püsküllü , Merve Kör , Uğur Zengin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/FH20004 DO - 10.3153/FH20004 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 34 VL - 6 IS - 1 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH20004 UR - https://doi.org/10.3153/FH20004 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Food and Health Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi %A Emel Ünal Turhan , Hatice Demir , Rabia Püsküllü , Merve Kör , Uğur Zengin %T Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi %D 2020 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 6 %N 1 %R doi: 10.3153/FH20004 %U 10.3153/FH20004
ISNAD Ünal Turhan, Emel , Demir, Hatice , Püsküllü, Rabia , Kör, Merve , Zengin, Uğur . "Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi". Food and Health 6 / 1 (January 2020): 27-34 . https://doi.org/10.3153/FH20004
AMA Ünal Turhan E. , Demir H. , Püsküllü R. , Kör M. , Zengin U. Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi. Food Health. 2020; 6(1): 27-34.
Vancouver Ünal Turhan E. , Demir H. , Püsküllü R. , Kör M. , Zengin U. Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi. Food and Health. 2020; 6(1): 27-34.
IEEE E. Ünal Turhan , H. Demir , R. Püsküllü , M. Kör and U. Zengin , "Sokakta satışa sunulan geleneksel Kadirli sucuğunun mikrobiyolojik kalitesi", Food and Health, vol. 6, no. 1, pp. 27-34, Jan. 2020, doi:10.3153/FH20004

ustresim_2021_1.png

journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.