Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Year 2019, Volume 5, Issue 3, 185 - 196, 01.07.2019
https://doi.org/10.3153/FH19020

Abstract

Bu araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan (17-30 yaş; 10.7 ±1.7 yıl) öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla planlanmıştır. Öğrencilerin (n=1271) %69.6’sı kız, %30.4’ü erkektir. Araştırma verileri yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket formu yardımı ile toplanmış, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu sosyo-demografik özellikler, beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim sıklığı bilgilerini içermektedir. Beden Kütle İndeksleri’ne (BKİ) göre; öğrencilerin %86.5’inin normal BKİ’ye sahip olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin %71.7’sinin yurtta kaldığı, %9.1’inin tanısı konulmuş hastalığa sahip olduğu, %36.6’sının beslenme eğitimi aldığı, %96.0’nın ana öğün atladığı, %67.0’nin en çok öğle öğününü atladığı, %65.7’sinin kuşluk ara öğününü hiç tüketmediği, %97.9’unun atıştırmalık ürünler tükettiği saptanmıştır. Beslenme alışkanlıkları incelendiğinde; öğrencilerin %52.4’ünün açıkta satılan yiyecekleri bazen satın aldığı, bu öğrencilerin %81.8’inin bu yiyecekleri canları istediği için satın aldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin kola-gazlı içecekler ve fast-food ürünlerini en fazla haftada bir gün, sırasıyla %20.5 ve %26.5 oranında tükettikleri saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin ana öğün atlama durumlarının ve atıştırmalık tüketimlerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle üniversitelerde öğrencilere ayrıntılı beslenme eğitimi verilmesi ve sağlıklı beslenme konusunda daha ayrıntılı eğitim programların oluşturulması sağlanmalıdır.

References

 • Arlı, M., Şanlıer, N., Küçükkömürler, S., Yaman, M. (2017). Anne ve çocuk beslenmesi. Pegem Akademi, 43-44. ISBN 978-975-6802-68-7
 • Arslan, M. (2018). Beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeylerinin analizi: Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri üzerine bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi, 45(1), 59-69.
 • Aydoğan-Arslan, S., Daşkapan, A., Çakır, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF PreventiveMedicineBulletin,15(3), 171-180.
 • Ayhan, D.E., Günaydın E., Gönlüaçık, E., Arslan, U., Çetinkaya, F., Asımı, H., Uncu, Y. (2012). Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 97-104.
 • Chourdakis, M., Tzellos, T., Papazisis, G., Toulis, K., Kouvelas, D. (2010). Eating habits, health attitudes and obesity in dicesamong medica lstudents in northern Greece. Appetite, 55, 722-725.
 • Çalıştır, B., Dereli, F., Eksen, M., Aktaş, S. (2005). Muğla Üniversitesi öğrencilerinin beslenme konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-8.
 • Dülger, H., Mayda, A.S. (2016). Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve obezite prevelansı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 173-177.
 • Garipağaoğlu, M., Eliuz, B., Esin, K., Çağatay, P., Nalbant, H., Solakoğlu, Z. (2012). Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi, 13(1), 1-8.
 • Glore, S.R.,Walker, C., Chandler, A. (2013). Brief communication: dietary habits of first-year medical students as determined by computer software analysis of three day food records. Journal of theAmericanCollege of Nutrition, 12, 517-520.
 • Güleç, M., Yabancı, N., Göçgeldi, E., Bakır, B. (2008). Ankara'da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gülhane Tıp Dergisi, 50, 102-109.
 • Kaleli, S., Kılıç, N., Erdoğan, M., Erdoğan, N. (2017). Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 12-18.
 • Kılınç, F.N., Deniz Ç. (2012). Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 47, 181-188.
 • Mazıcıoğlu, M.M., Öztürk, A. (2003). Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 25(4), 172-178.
 • Onurlubaş, E., Doğan, H.G., Demirkıran, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 61-69.
 • Özdemir, G., Özdilek, Ç. (2010). Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan ve aktif spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 1-9.
 • Özgen, O., Gönen. E. (1989). Consumer behaviour of children in primaryschool age. Journal of Consumer Studiesand Home Economics, 13, 175-187.
 • Özyağcıoğlu, N., Çınar, G.H., Buran, G., Ayverdi, D. (2009). Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 34-40.
 • Pekcan, G. (2008). Diyet el kitabı. In A. Baysal, M. Aksoy, N. Bozkurt, T.K. Merdol, G. Pekcan, T. Besler, S. Keçecioğlu, S.M. Mercangil& E. Yıldız (Eds.), Beslenme durumunun saptanması (s. 67-142). Ankara, Hatipoğlu Yayınevi. ISBN 975-7527-97-1
 • Roldán, M.C., Herreros, P.V., Andrés, A.L., Sanz, J.M.C., Carbajal, A. (2005). Nutritional status assessment in a group of university students by means of dietary parameters and body composition. Nutricion Hospitalaria, 20, 197-203.
 • Saygın, M.,Öngel, K., Çalışkan, S., Yağlı, M.A., Has, M., Gonca, T., Kurt, Y. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(2), 43-47.
 • Tanır, F., Şaşmaz, T., Beyhan, Y., Bilici, S. (2001). Doğankent beldesinde bir tekstil fabrikasında çalışanların beslenme durumu. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz, 22-25.
 • Topbaş-Bıyıklı, E., Bıyıklı, A.E., Çelik, B. (2018). Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin enerji ve besin öğesi alımlarının değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi, 28(1), 28-33.
 • Tözün, M., Sözmen, M.K., Babaoğlu, A.B. (2017). Türkiye'nin batısında bir üniversitenin sağlık ile ilişkili okullarında beslenme alışkanlıkları ve bunun obezite, fizik aktivite ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2(1), 1-16.
 • TÜBER, (2016). Türkiye beslenme rehberi 2015. In A.G. Pekcan, N. Şanlıer, M. Baş, S. Başoğlu & N. Acar-Tek (Eds), Türkiye için besin gruplarına göre besinlerin standart porsiyon ölçüleri ve miktarları-Ek/2 (s. 177-185). Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı yayın no:1031. ISBN 978-975-590-608-9
 • Vançelik, S., Gürsel Önal, S., Güraksın, A., Beyhun, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 242-248.
 • Yılmaz, E., Özkan, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 87-104.

DETERMINATION OF NUTRI-TION HABITS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES

Year 2019, Volume 5, Issue 3, 185 - 196, 01.07.2019
https://doi.org/10.3153/FH19020

Abstract

This study was planned to determine the nutritional habits of the students (17-30 years; 10.7 ± 1.7 years) who studied at the Faculty of Health Sciences of Gümüşhane University. 69.6% of the students (n = 1271) were female and 30.4% were male. The data were collected using the questionnaire form by face to face interview method. Questionnaire form which is researchers prepares included in the knowledge of sociodemographic characteristics, dietary habits and nutrient consumption frequencies. It was observed that 86.5% of the students had a normal Body Mass Index (BMI). It was determined that 71.7% of the students stayed in the dormitory, 9.1% of them had a diagnosed disease, 36.6% of them received nutritional education, 96.0% of them skipped the main meal, 67.0% of them skipped mostly lunchtime, 97.9% of them consumed snacks.  When their nutritional habits are examined, it was determined that 52.4% of the students bought food which is sold by out of the house and 81.8% of this students reported that bought this food because of they were desired. it was found that students consumed cola-carbonated beverages and fast-food products mostly at a rate of 20.5% and 26.5%  one day per week, respectively. It was found that the main meal skipping situations and the consumption of snacks were high. For this reason, it should be ensured to give detailed nutrition education to the students in universities and to provide more detailed education programs on healthy nutrition.

References

 • Arlı, M., Şanlıer, N., Küçükkömürler, S., Yaman, M. (2017). Anne ve çocuk beslenmesi. Pegem Akademi, 43-44. ISBN 978-975-6802-68-7
 • Arslan, M. (2018). Beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeylerinin analizi: Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri üzerine bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi, 45(1), 59-69.
 • Aydoğan-Arslan, S., Daşkapan, A., Çakır, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF PreventiveMedicineBulletin,15(3), 171-180.
 • Ayhan, D.E., Günaydın E., Gönlüaçık, E., Arslan, U., Çetinkaya, F., Asımı, H., Uncu, Y. (2012). Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 97-104.
 • Chourdakis, M., Tzellos, T., Papazisis, G., Toulis, K., Kouvelas, D. (2010). Eating habits, health attitudes and obesity in dicesamong medica lstudents in northern Greece. Appetite, 55, 722-725.
 • Çalıştır, B., Dereli, F., Eksen, M., Aktaş, S. (2005). Muğla Üniversitesi öğrencilerinin beslenme konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-8.
 • Dülger, H., Mayda, A.S. (2016). Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve obezite prevelansı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 173-177.
 • Garipağaoğlu, M., Eliuz, B., Esin, K., Çağatay, P., Nalbant, H., Solakoğlu, Z. (2012). Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi, 13(1), 1-8.
 • Glore, S.R.,Walker, C., Chandler, A. (2013). Brief communication: dietary habits of first-year medical students as determined by computer software analysis of three day food records. Journal of theAmericanCollege of Nutrition, 12, 517-520.
 • Güleç, M., Yabancı, N., Göçgeldi, E., Bakır, B. (2008). Ankara'da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gülhane Tıp Dergisi, 50, 102-109.
 • Kaleli, S., Kılıç, N., Erdoğan, M., Erdoğan, N. (2017). Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 12-18.
 • Kılınç, F.N., Deniz Ç. (2012). Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 47, 181-188.
 • Mazıcıoğlu, M.M., Öztürk, A. (2003). Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 25(4), 172-178.
 • Onurlubaş, E., Doğan, H.G., Demirkıran, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 61-69.
 • Özdemir, G., Özdilek, Ç. (2010). Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan ve aktif spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 1-9.
 • Özgen, O., Gönen. E. (1989). Consumer behaviour of children in primaryschool age. Journal of Consumer Studiesand Home Economics, 13, 175-187.
 • Özyağcıoğlu, N., Çınar, G.H., Buran, G., Ayverdi, D. (2009). Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 34-40.
 • Pekcan, G. (2008). Diyet el kitabı. In A. Baysal, M. Aksoy, N. Bozkurt, T.K. Merdol, G. Pekcan, T. Besler, S. Keçecioğlu, S.M. Mercangil& E. Yıldız (Eds.), Beslenme durumunun saptanması (s. 67-142). Ankara, Hatipoğlu Yayınevi. ISBN 975-7527-97-1
 • Roldán, M.C., Herreros, P.V., Andrés, A.L., Sanz, J.M.C., Carbajal, A. (2005). Nutritional status assessment in a group of university students by means of dietary parameters and body composition. Nutricion Hospitalaria, 20, 197-203.
 • Saygın, M.,Öngel, K., Çalışkan, S., Yağlı, M.A., Has, M., Gonca, T., Kurt, Y. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(2), 43-47.
 • Tanır, F., Şaşmaz, T., Beyhan, Y., Bilici, S. (2001). Doğankent beldesinde bir tekstil fabrikasında çalışanların beslenme durumu. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz, 22-25.
 • Topbaş-Bıyıklı, E., Bıyıklı, A.E., Çelik, B. (2018). Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin enerji ve besin öğesi alımlarının değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi, 28(1), 28-33.
 • Tözün, M., Sözmen, M.K., Babaoğlu, A.B. (2017). Türkiye'nin batısında bir üniversitenin sağlık ile ilişkili okullarında beslenme alışkanlıkları ve bunun obezite, fizik aktivite ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2(1), 1-16.
 • TÜBER, (2016). Türkiye beslenme rehberi 2015. In A.G. Pekcan, N. Şanlıer, M. Baş, S. Başoğlu & N. Acar-Tek (Eds), Türkiye için besin gruplarına göre besinlerin standart porsiyon ölçüleri ve miktarları-Ek/2 (s. 177-185). Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı yayın no:1031. ISBN 978-975-590-608-9
 • Vançelik, S., Gürsel Önal, S., Güraksın, A., Beyhun, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 242-248.
 • Yılmaz, E., Özkan, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 87-104.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Tuba Eda ARPA ZEMZEMOĞLU> (Primary Author)
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gümüşhane
0000-0002-6836-4527
Türkiye


Sinem EREM>
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gümüşhane
0000-0002-3849-0805
Türkiye


Elanur ULUDAĞ This is me
Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gümüşhane
0000-0001-5448-5427
Türkiye


Sevda UZUN>
Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gümüşhane
0000-0002-5954-717X
Türkiye

Publication Date July 1, 2019
Application Date December 14, 2018
Acceptance Date March 12, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { jfhs497489, journal = {Food and Health}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2019}, volume = {5}, number = {3}, pages = {185 - 196}, doi = {10.3153/FH19020}, title = {SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Arpa Zemzemoğlu, Tuba Eda and Erem, Sinem and Uludağ, Elanur and Uzun, Sevda} }
APA Arpa Zemzemoğlu, T. E. , Erem, S. , Uludağ, E. & Uzun, S. (2019). SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ . Food and Health , 5 (3) , 185-196 . DOI: 10.3153/FH19020
MLA Arpa Zemzemoğlu, T. E. , Erem, S. , Uludağ, E. , Uzun, S. "SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ" . Food and Health 5 (2019 ): 185-196 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/42227/497489>
Chicago Arpa Zemzemoğlu, T. E. , Erem, S. , Uludağ, E. , Uzun, S. "SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ". Food and Health 5 (2019 ): 185-196
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ AU - Tuba Eda Arpa Zemzemoğlu , Sinem Erem , Elanur Uludağ , Sevda Uzun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.3153/FH19020 DO - 10.3153/FH19020 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 196 VL - 5 IS - 3 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH19020 UR - https://doi.org/10.3153/FH19020 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Food and Health SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ %A Tuba Eda Arpa Zemzemoğlu , Sinem Erem , Elanur Uludağ , Sevda Uzun %T SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ %D 2019 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 5 %N 3 %R doi: 10.3153/FH19020 %U 10.3153/FH19020
ISNAD Arpa Zemzemoğlu, Tuba Eda , Erem, Sinem , Uludağ, Elanur , Uzun, Sevda . "SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ". Food and Health 5 / 3 (July 2019): 185-196 . https://doi.org/10.3153/FH19020
AMA Arpa Zemzemoğlu T. E. , Erem S. , Uludağ E. , Uzun S. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. Food Health. 2019; 5(3): 185-196.
Vancouver Arpa Zemzemoğlu T. E. , Erem S. , Uludağ E. , Uzun S. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. Food and Health. 2019; 5(3): 185-196.
IEEE T. E. Arpa Zemzemoğlu , S. Erem , E. Uludağ and S. Uzun , "SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ", Food and Health, vol. 5, no. 3, pp. 185-196, Jul. 2019, doi:10.3153/FH19020

ustresim_2021_1.png

journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.