Review
BibTex RIS Cite

MEYVE VE SEBZELERDE KARŞILAŞILABİLEN BAZI PESTİSİT KALINTILARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER

Year 2017, Volume: 3 Issue: 3, 109 - 116, 18.06.2017
https://doi.org/10.3153/JFHS17014

Abstract

Pestisitler,
canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek amacı ile ihtiyaç
duydukları besin maddelerinin üretim aşamasından tüketime kadar korunabilmeleri
için kullanılan madde veya madde karışımlarıdır.

Etki
mekanizmalarına göre kontak, sistemik ve yarı sistemik etki gösterenler olarak
üç gruba ayrılan pestisitler, bitkilerde yaygın kullanım alanına sahiptirler.
Bu pestisitlerin bilinçsiz kullanımı kalıntıya neden olmaktadır. Bu kalıntılar uzaklaştırılmalı
veya yok edilmelidir.

Kalıntıları
uzaklaştırmak amacı ile ürün çeşidi ve etki mekanizmasına (kontak-sistemik-yarı
sistemik) göre yöntem belirlenmelidir. Çeşme suyu, klordioksit çözeltisi ve
peroksiasetik asit çözeltileri gibi çözeltiler ile yıkama işlemi, ısıl işlem
uygulaması, ozon, ultrases, vurgulu elektrik alan, yüksek hidrostatik basınç ve
gama ışını uygulamaları kalıntıları uzaklaştırmak veya azaltmak amacı ile
uygulanabilecek işlemler arasında yer almaktadırlar. 

References

  • Adachi, A. & Okano, T. (2006). Pesticide Residue Reduction in Selected Vegetables Using Rice-Bran. Journal of Health Science, 52(3), 320-323. Al-Taher, F., Chen, Y., Wylie, P. & Cappozzo, J. (2013). Reduction of pesticide residues in tomatoes and other produce. Journal of Food Protection, 76(3), 510-510. Kırmızı Şarap Yapımı, (16 Ocak 2013) http://bagvesarap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:kirmizi-sarap-yapimi&catid=25:sarap-yapimi&Itemid=54 (Erişim Tarihi: 19.01.2016) Aydemir-Atasever, M. & Atasever, M. (2007). Işınlamanın Gıda Teknolojisinde Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2(3), 107-116. Bajwa, U. & Sandhu, K.S. (2014). Effect of handling and processing on pesticide residues in food- a review. Journal of Food Science and Technology, 51(2), 201-220. Baltacı-Yiğit, H.M. (2015). Ozonla pestisit giderimi uygulamasının domateste renk ve C vitaminine etkileri. Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Basfar, A.A., Mohamed, K.A. & AlSager, O.A. (2012). De-contamination of pesticide residues in food by ionizing radiation. Radiation Physics and Chemistry, 81, 473–478. Cabras, P., Angioni, A., Garau, V.L., Pirisi, F.M., Espinoza, J. & Mendoza, A. (1998). Fate of azoxystrobin, fluazinam, kresoxim-methyl, mepanipyrim and tetraconazole from vine to wine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(8), 319–321. Cangi, R., Yanar, Y., Yağcı, A., Topçu N., Sucu, S. & Dülgeroğlu, Y. (2014). Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 23-30. Cengiz, M.F., Certel, M. & Göçmen, H. (2006). Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon(kontak) applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post-harvest culinary applications. Food Chemistry, 98(1), 127-135. Chen, F., Zeng, L., Zhang, Y., Liao, X., Ge, Y., Hu, X. & Jiang, L. (2009). Degradation behaviour of methamidophos and chlorpyrifos in apple juice treated with pulsed electric fields. Food Chemistry, 112 (4), 956-961. Chen, Q., Wang, Y., Zhang, Y. & Liao, X. (2014). Chlorine dioxide treatment for the removal of pesticide residues on fresh lettuce and in aqueous solution. Food Control, 40, 106-112. Chowdhury, M.A.Z., Jahan, I., Karim, N., Alam, M.K., Rahman, M.A., Moniruzzaman, M., Gan, S.H. & Fakhruddin, A.N.M. (2014). Determination of Carbamate and Organophosphorus Pesticides in Vegetable Samples and the Efficiency of Gamma-Radiation in Their Removal. BioMed Research International, 2014, 9. Cingöz, Ş. (2013). Kurutma işleminin üzümlerdeki bazi pestisit kalintilari üzerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 60 syf. Demircan, V. & Yılmaz, H. (2005). Isparta İli Elma Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık ve Ekonomik Açıdan Analizi, Ekoloji Dergisi, 15-25. Ekici, L., Sağdıç, O. & Kesmen, Z. (2006). Gıda Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon. Gıda Teknolojileri Dergisi, 1(1), 47-57. Eryüce, B. (2012). Tarım İlacı Nedir? http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/tarim_ilaci_nedir_b_eryuce_26.04.2012%2022-03-49. (Erişim Tarihi: 10.01.2016) Ghani, B.A., Hanafi, A. & Nasr, I.N. (2010). Non-toxic Washing Solutions for Decreasing Myclobutanil , Fenhexamid and Boscalid Residues in Sweet Pepper and Cherry Tomatoes. Journal of Basic and Applied Sciences 4(8), 3360-3365. Güleç, A.H. (2006). Modern Gıda Muhafazasında Vurgulu Elektrik Alan ve Ultrason Uygulamaları. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu, 73-76. Han, Y., Li, W., Dong, F., Xu, J., Liu, X., Li, Y., Kong, Z., Liang, X. & Zheng, Y. (2013). The behavior of chlorpyrifos and its metabolite 3,5,6-trichloro-2-pyridinol in tomatoes during home canning. Food Control, 31(2), 560-565. Iizuka, T., Maeda, S. & Shimizu, A. (2013). Removal of pesticide residue in cherry tomato by hydrostatic pressure. Journal of Food Engineering, 116(4), 796-800. Iizuka, T. & Shimizu, A. (2014). Removal of pesticide residue from Brussels sprouts by hydrostatic pressure. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 22, 70-75. Ikeura, H., Kobayashi, F. & Tamaki, M. (2011). Removal of residual pesticide, fenitrothion, in vegetables by using ozone microbubbles generated by different methods. Journal of Food Engineering, 103(3), 345-349. Karakaya, M. & Boyraz, N. (1992). Gıda Kirlenmesinde Pestisitler ve Korunma Yolları. http://docplayer.biz.tr/3391422-Gida-kirlenmesinde-pestisitler-ve-korunma-yollari.html (Erişim Tarihi: 05.02.2017). Sayın, L. & Tamer, C.E. (2014). Yüksek Hidrostatik Basınç ve Ultrasonun Gıda Koruma Yöntemi Olarak Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 83-94. Tanrıvermiş, H. (2000). Orta sakarya havzası'nda domates üretiminde tarımsal ilaç kullanımının ekonomik analizi. Ankara Üniversitesi, Proje Raporu 2000-4. Tiryaki, O., Canhilal, R. & Horuz, S.(2010) Tarım İlaçları Kullanımı ve Riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(2), 154-169 Tülek, Y. & Filizay, G. (2006). Gıda endüstrisinde yüksek hidrostatik basınç uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(3), 369-377. Wu, J., Lan, C. & Sing-Chan, G. Y. (2009). Organophosphorus pesticide ozonation and formation of oxon intermediates. Chemosphere, 76(9), 1308-1314. Yaralı, E. (2014). Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I. http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/gida%20temel%20islemler%20I.pdf (Erişim Tarihi: 16.01.2016). Yüksel, F. (2013). Gıda Teknolojisinde Ultrases Uygulamaları. Gıda Teknolojileri Dergisi, 8(2), 29-38. Zhang, Y., Zhang, W., Liao, X., Zhang, J., Hou, Y., Xiao, Z., Chen, F., & Hu, X. (2010). Degradation of diazinon in apple juice by ultrasonic treatment. Ultrasonics Sonochemistry, 17(4), 662-668.

VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES

Year 2017, Volume: 3 Issue: 3, 109 - 116, 18.06.2017
https://doi.org/10.3153/JFHS17014

Abstract

Pesticides
are mixtures of substances or substances that are used to maintain the vital activities
of living things and to protect the nutrients they need from their production
stage to their consumption.

Pesticides, which are divided into three groups
according to their mechanism of action, as contact, systemic and semi-systemic
effect, are widely used in plants. The unconscious use of these pesticides
causes the residue. These residues should be removed or destroyed.

The method should be determined according to the
product type and the mechanism of action (systemic-contact) in order to remove
the residues. Washing with solutions such as tap water, chlorine dioxide
solution and peroxyacetic acid solutions, heat treatment application, ozone,
ultrasonic, pulsed electric field, high hydrostatic pressure and gamma
radiation applications are among the processes that can be applied with the aim
of removing or reducing residues.

References

  • Adachi, A. & Okano, T. (2006). Pesticide Residue Reduction in Selected Vegetables Using Rice-Bran. Journal of Health Science, 52(3), 320-323. Al-Taher, F., Chen, Y., Wylie, P. & Cappozzo, J. (2013). Reduction of pesticide residues in tomatoes and other produce. Journal of Food Protection, 76(3), 510-510. Kırmızı Şarap Yapımı, (16 Ocak 2013) http://bagvesarap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:kirmizi-sarap-yapimi&catid=25:sarap-yapimi&Itemid=54 (Erişim Tarihi: 19.01.2016) Aydemir-Atasever, M. & Atasever, M. (2007). Işınlamanın Gıda Teknolojisinde Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2(3), 107-116. Bajwa, U. & Sandhu, K.S. (2014). Effect of handling and processing on pesticide residues in food- a review. Journal of Food Science and Technology, 51(2), 201-220. Baltacı-Yiğit, H.M. (2015). Ozonla pestisit giderimi uygulamasının domateste renk ve C vitaminine etkileri. Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Basfar, A.A., Mohamed, K.A. & AlSager, O.A. (2012). De-contamination of pesticide residues in food by ionizing radiation. Radiation Physics and Chemistry, 81, 473–478. Cabras, P., Angioni, A., Garau, V.L., Pirisi, F.M., Espinoza, J. & Mendoza, A. (1998). Fate of azoxystrobin, fluazinam, kresoxim-methyl, mepanipyrim and tetraconazole from vine to wine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(8), 319–321. Cangi, R., Yanar, Y., Yağcı, A., Topçu N., Sucu, S. & Dülgeroğlu, Y. (2014). Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 23-30. Cengiz, M.F., Certel, M. & Göçmen, H. (2006). Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon(kontak) applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post-harvest culinary applications. Food Chemistry, 98(1), 127-135. Chen, F., Zeng, L., Zhang, Y., Liao, X., Ge, Y., Hu, X. & Jiang, L. (2009). Degradation behaviour of methamidophos and chlorpyrifos in apple juice treated with pulsed electric fields. Food Chemistry, 112 (4), 956-961. Chen, Q., Wang, Y., Zhang, Y. & Liao, X. (2014). Chlorine dioxide treatment for the removal of pesticide residues on fresh lettuce and in aqueous solution. Food Control, 40, 106-112. Chowdhury, M.A.Z., Jahan, I., Karim, N., Alam, M.K., Rahman, M.A., Moniruzzaman, M., Gan, S.H. & Fakhruddin, A.N.M. (2014). Determination of Carbamate and Organophosphorus Pesticides in Vegetable Samples and the Efficiency of Gamma-Radiation in Their Removal. BioMed Research International, 2014, 9. Cingöz, Ş. (2013). Kurutma işleminin üzümlerdeki bazi pestisit kalintilari üzerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 60 syf. Demircan, V. & Yılmaz, H. (2005). Isparta İli Elma Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık ve Ekonomik Açıdan Analizi, Ekoloji Dergisi, 15-25. Ekici, L., Sağdıç, O. & Kesmen, Z. (2006). Gıda Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon. Gıda Teknolojileri Dergisi, 1(1), 47-57. Eryüce, B. (2012). Tarım İlacı Nedir? http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/tarim_ilaci_nedir_b_eryuce_26.04.2012%2022-03-49. (Erişim Tarihi: 10.01.2016) Ghani, B.A., Hanafi, A. & Nasr, I.N. (2010). Non-toxic Washing Solutions for Decreasing Myclobutanil , Fenhexamid and Boscalid Residues in Sweet Pepper and Cherry Tomatoes. Journal of Basic and Applied Sciences 4(8), 3360-3365. Güleç, A.H. (2006). Modern Gıda Muhafazasında Vurgulu Elektrik Alan ve Ultrason Uygulamaları. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu, 73-76. Han, Y., Li, W., Dong, F., Xu, J., Liu, X., Li, Y., Kong, Z., Liang, X. & Zheng, Y. (2013). The behavior of chlorpyrifos and its metabolite 3,5,6-trichloro-2-pyridinol in tomatoes during home canning. Food Control, 31(2), 560-565. Iizuka, T., Maeda, S. & Shimizu, A. (2013). Removal of pesticide residue in cherry tomato by hydrostatic pressure. Journal of Food Engineering, 116(4), 796-800. Iizuka, T. & Shimizu, A. (2014). Removal of pesticide residue from Brussels sprouts by hydrostatic pressure. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 22, 70-75. Ikeura, H., Kobayashi, F. & Tamaki, M. (2011). Removal of residual pesticide, fenitrothion, in vegetables by using ozone microbubbles generated by different methods. Journal of Food Engineering, 103(3), 345-349. Karakaya, M. & Boyraz, N. (1992). Gıda Kirlenmesinde Pestisitler ve Korunma Yolları. http://docplayer.biz.tr/3391422-Gida-kirlenmesinde-pestisitler-ve-korunma-yollari.html (Erişim Tarihi: 05.02.2017). Sayın, L. & Tamer, C.E. (2014). Yüksek Hidrostatik Basınç ve Ultrasonun Gıda Koruma Yöntemi Olarak Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 83-94. Tanrıvermiş, H. (2000). Orta sakarya havzası'nda domates üretiminde tarımsal ilaç kullanımının ekonomik analizi. Ankara Üniversitesi, Proje Raporu 2000-4. Tiryaki, O., Canhilal, R. & Horuz, S.(2010) Tarım İlaçları Kullanımı ve Riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(2), 154-169 Tülek, Y. & Filizay, G. (2006). Gıda endüstrisinde yüksek hidrostatik basınç uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(3), 369-377. Wu, J., Lan, C. & Sing-Chan, G. Y. (2009). Organophosphorus pesticide ozonation and formation of oxon intermediates. Chemosphere, 76(9), 1308-1314. Yaralı, E. (2014). Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I. http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/gida%20temel%20islemler%20I.pdf (Erişim Tarihi: 16.01.2016). Yüksel, F. (2013). Gıda Teknolojisinde Ultrases Uygulamaları. Gıda Teknolojileri Dergisi, 8(2), 29-38. Zhang, Y., Zhang, W., Liao, X., Zhang, J., Hou, Y., Xiao, Z., Chen, F., & Hu, X. (2010). Degradation of diazinon in apple juice by ultrasonic treatment. Ultrasonics Sonochemistry, 17(4), 662-668.
There are 1 citations in total.

Details

Subjects Food Engineering
Journal Section Articles
Authors

Fikret Pazır 0000-0003-3997-4892

Funda Turan 0000-0003-3451-6745

Publication Date June 18, 2017
Submission Date February 10, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Pazır, F., & Turan, F. (2017). VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES. Food and Health, 3(3), 109-116. https://doi.org/10.3153/JFHS17014

16339

Journal is licensed under a

CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence  14627 1331027042
Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

27222

Archiving is done according to ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).