Short Communication
PDF BibTex RIS Cite

Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi

Year 2021, Volume: 7 Issue: 1, 39 - 44, 25.11.2020
https://doi.org/10.3153/FH21005

Abstract

Bu çalışmada Türk Gıda Kodeksi’nde özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar altında yer alan enteral beslenme ürünlerinin Mezofilik Aerobik Bakteri ve C.sakazakii varlığı yönünden analizi yapılarak pH değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İstanbul ilindeki çeşitli hastane eczanelerinden 20 adet enteral beslenme ürünü temin edilerek petriye yayma plak yöntemiyle uygun besiyerlerine ekim yapılmıştır. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre örneklerin hiçbirinde MAB ve C.sakazakii’ye rastlanmamıştır (%100; <1 log kob/mL). Ürünlerin ortalama pH değeri 6.68 ±0.09 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda incelenen enteral beslenme ürünlerinin mikrobiyolojik kontaminasyon düzeylerinin tamamının (%100) kullanıma uygun değerler içerisinde olduğu ve sağlık riski oluşturmadığı görülmüştür.

Thanks

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Temel Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayşen Gargılı Keleş’e laboratuvar imkânlarını sunduğu için teşekkür ederiz.

References

 • Aslantaş, O., Yıldız, S. (2008). Türkiye’de kullanılan enteral beslenme ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan incelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 23-30.
 • Beuchat, L.R., Kim, H., Gurtler, J.B., Lin, L.C., Ryu, J.H., Richards, G.M. (2009). Cronobacter sakazakii in foods and factors affecting its survival, growth, and inactivation. International Journal of Food Microbiology. 136, 204-213. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.02.029
 • Borges, L.J., Campos, M.R.H., André, M.C.D.P.B., Serafini, A.B. (2011). Microbiological quality and phenotypic characterization of microorganisms isolated from enteral feeding, food handlers and environments of two public brazilian hospitals. Journal of Food Safety, 31, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2010.00275.x
 • Çakmak, B. (2012). Piyasada Satışa Sunulan Çeşitli Bebek Mamalarında ve Pastörize Sütlerde Enterobacter sakazakii’ nin Varlığı. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çetinkaya, E., Joseph, S., Ayhan, K., Forsythe, S.J. (2013). Comparison of methods for the microbiological identification and profiling of Cronobacter species from ingredients used in the preparation of infant formula. Molecular and Cellular Probes, 27, 60-64. https://doi.org/10.1016/j.mcp.2012.10.003
 • Dancer, G.I., Mah, J.H., Rhee, M.S., Hwang, I.G., Kang, D.H. (2009). Resistance of Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) to environmental stresses. Journal of Applied Microbiology, 107, 1606-1614. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2009.04347.x
 • Demirkan, K., Ekincioğlu, A.B. (2016). Enteral beslenme tüpünden ilaç uygulanmasında ilaç dozaj şekillerinin önemi. Journal of the Turkish Society of Intensive Care / Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 14(1), 1-8. https://doi.org/10.4274/tybdd.25348
 • Doğan, H.B., Tükel, Ç.İ. (2000). Toplam (aerobik mezofilik) Bakteri. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı. İkinci baskı. Ankara: Sim Matbaacılık Ltd. Şti, 323-328.
 • FAO/WHO (2008). Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) in powdered follow-up formuls, meeting report. Microbiological Risk Assessment Series 15. http://www.fao.org/3/a-i0453e.pdf (accessed 29.06.2020).
 • Friedemann, M., (2009). Epidemiology of invasive neonatal Cronobacter (Enterobacter sakazakii) infections. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 28, 1297-1304. https://doi.org/10.1007/s10096-009-0779-4
 • Gavi, S., Hensley, J., Cerva, F., Nicastri, C., Fields, S. (2008). Management of feding tube complications in the long-term care resident. Annals of Long-Term Care, 6(4), 28-32.
 • Gurtler, J.B., Kornacki, J.L., Beuchat, L.R. (2005). Enterobacter sakazakii: A coliform of increased concern to infant health. International Journal of Food Microbiology, 104, 1-34. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2005.02.013
 • Gülşen-Atalay, B., Akyel, S., Öner, S. Ö., Atalay, H.H. (2019). Hastanede yatan ve beslenme destek ekibine danışılan hastalarda malnütrisyon durumu ve hedeflenen beslenme desteği etkinliğinin değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), 24-32. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1197
 • Gültekin, M., Demirel, N.N. (2006). Hazır toz bebek mamaları ve Enterobacter sakazakii. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 36(1), 67-74.
 • Healy, B., Cooney, S., O'Brien, S., Iversen, C., Whyte, P., Nally, J., Callanan, J.J., Fanning, S. (2010). Cronobacter (Enterobacter sakazakii): An opportunistic foodborne pathogen. Foodborne Pathogens and Disease, 7, 339-350. https://doi.org/10.1089/fpd.2009.0379
 • Heperkan, D., Dalkilic-Kaya, G., Junej, V.K. (2017). Cronobacter sakazakii in baby foods and baby food ingredients of dairy origin and microbiological profile of positive samples. LWT - Food Science and Technology, 75, 402-407. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.09.013
 • ISO 6887-6:2013 (2003). Microbiology of food and animal feed -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage.
 • Kandhai, M. C., Heuvelink, A. E., Reij, M. W., Beumer, R. R., Dijk, R., Van Tilburg, J.J.H.C., van Schothorst M., Gorris, L.G.M. (2010). A study into the occurrence of Cronobacter spp. in the Netherlands between 2001 and 2005. Food Control, 21(8), 1127-1136. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.01.007
 • Kandhai, M.C., Reij, M.W., Gorris, L.G.M., Gentil, O.G., Schothorst, W.V. (2004). Occurence of Enterobacter sakazakii in food production environments and households. The Lancet, 363, 39-40. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15169-0
 • Koluman, A. (2011). Çeşitli gıdalardan Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) izolasyon ve identifikasyonu. Electronic Journal of Food Technologies, 6(2), 16-19.
 • Lehner, A., Stephan, R. (2004). Microbiological, epidemiological, and food safety aspects of Enterobacter sakazakii. J Food Protect, 67, 2850. https://doi.org/10.4315/0362-028X-67.12.2850
 • Önal, Z., Uğurcan, Ö. (2017). Enteral beslenme ve enteral beslenme ürünleri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 13(3), 173-177. Patrick, M.E., Mahon, B.E., Greene, S.A., Rounds, J., Cronquist, A., Wymore, K., Boothe E., Lathrop S., Palmer A., Bowen A. (2014). Incidence of Cronobacter spp. infections United States, 2003-2009. Emerging Infectious Diseases, 20, 1520-1523. https://doi.org/10.3201/eid2009.140545
 • Pina-Pérez, M.C., Rodrigo, D., López, A.M. (2009). Sub-lethal damage in Cronobacter sakazakii subsp. sakazakii cells after different pulsed electric field treatments in infant formula milk. Food Control, 20(12), 1145-1150. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2009.03.006
 • Polat, G., Halkman, A.K. (2008). Bebek maması ve bileşenlerinin E. sakazakii varlığı açısından incelenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
 • Tokatlı, N. (2009). Farklı Formülasyonlarda Üretilen Bebek Mamalarının Bileşimi, Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri ve Enterobacter Sakazakii Varlığının Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Tekirdağ.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2001). Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Tebliği. Sayı: 24620, 3. Mükerrer.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2011). Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği. Sayı: 28157, 3. Mükerrer.
 • Üzüm, M. (2006). Ankara Yöresinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde Salmonella-Shigella ve Bazı Patojenlerin İzolasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Investigation of enteral nutrition products for mesophilic aerobic bacteria and Cronobacter sakazakii contamination

Year 2021, Volume: 7 Issue: 1, 39 - 44, 25.11.2020
https://doi.org/10.3153/FH21005

Abstract

In this study, it is aimed to analyze for the presence of Mesophilic Aerobic Bacteria (MAB), C.sakazakii, and the pH values of the enteral nutrition products, which are categorized under the special medicinal dietary products in the Turkish Food Codex. 20 enteral nutrition products were obtained from various hospital pharmacies in the province of Istanbul, and the spread plate method was carried out on suitable media. According to the results of microbiological analysis, no MAB and C.sakazakii were found in any of the samples (100%; <1 log cfu/mL). The average pH of the products was found to be 6.68 ±0.09. As a result of the research, it has been seen that all the microbiological contamination levels (100%) of enteral nutrition products are within the values suitable for use and do not pose a health risk.

References

 • Aslantaş, O., Yıldız, S. (2008). Türkiye’de kullanılan enteral beslenme ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan incelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 23-30.
 • Beuchat, L.R., Kim, H., Gurtler, J.B., Lin, L.C., Ryu, J.H., Richards, G.M. (2009). Cronobacter sakazakii in foods and factors affecting its survival, growth, and inactivation. International Journal of Food Microbiology. 136, 204-213. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.02.029
 • Borges, L.J., Campos, M.R.H., André, M.C.D.P.B., Serafini, A.B. (2011). Microbiological quality and phenotypic characterization of microorganisms isolated from enteral feeding, food handlers and environments of two public brazilian hospitals. Journal of Food Safety, 31, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2010.00275.x
 • Çakmak, B. (2012). Piyasada Satışa Sunulan Çeşitli Bebek Mamalarında ve Pastörize Sütlerde Enterobacter sakazakii’ nin Varlığı. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çetinkaya, E., Joseph, S., Ayhan, K., Forsythe, S.J. (2013). Comparison of methods for the microbiological identification and profiling of Cronobacter species from ingredients used in the preparation of infant formula. Molecular and Cellular Probes, 27, 60-64. https://doi.org/10.1016/j.mcp.2012.10.003
 • Dancer, G.I., Mah, J.H., Rhee, M.S., Hwang, I.G., Kang, D.H. (2009). Resistance of Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) to environmental stresses. Journal of Applied Microbiology, 107, 1606-1614. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2009.04347.x
 • Demirkan, K., Ekincioğlu, A.B. (2016). Enteral beslenme tüpünden ilaç uygulanmasında ilaç dozaj şekillerinin önemi. Journal of the Turkish Society of Intensive Care / Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 14(1), 1-8. https://doi.org/10.4274/tybdd.25348
 • Doğan, H.B., Tükel, Ç.İ. (2000). Toplam (aerobik mezofilik) Bakteri. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı. İkinci baskı. Ankara: Sim Matbaacılık Ltd. Şti, 323-328.
 • FAO/WHO (2008). Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) in powdered follow-up formuls, meeting report. Microbiological Risk Assessment Series 15. http://www.fao.org/3/a-i0453e.pdf (accessed 29.06.2020).
 • Friedemann, M., (2009). Epidemiology of invasive neonatal Cronobacter (Enterobacter sakazakii) infections. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 28, 1297-1304. https://doi.org/10.1007/s10096-009-0779-4
 • Gavi, S., Hensley, J., Cerva, F., Nicastri, C., Fields, S. (2008). Management of feding tube complications in the long-term care resident. Annals of Long-Term Care, 6(4), 28-32.
 • Gurtler, J.B., Kornacki, J.L., Beuchat, L.R. (2005). Enterobacter sakazakii: A coliform of increased concern to infant health. International Journal of Food Microbiology, 104, 1-34. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2005.02.013
 • Gülşen-Atalay, B., Akyel, S., Öner, S. Ö., Atalay, H.H. (2019). Hastanede yatan ve beslenme destek ekibine danışılan hastalarda malnütrisyon durumu ve hedeflenen beslenme desteği etkinliğinin değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), 24-32. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1197
 • Gültekin, M., Demirel, N.N. (2006). Hazır toz bebek mamaları ve Enterobacter sakazakii. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 36(1), 67-74.
 • Healy, B., Cooney, S., O'Brien, S., Iversen, C., Whyte, P., Nally, J., Callanan, J.J., Fanning, S. (2010). Cronobacter (Enterobacter sakazakii): An opportunistic foodborne pathogen. Foodborne Pathogens and Disease, 7, 339-350. https://doi.org/10.1089/fpd.2009.0379
 • Heperkan, D., Dalkilic-Kaya, G., Junej, V.K. (2017). Cronobacter sakazakii in baby foods and baby food ingredients of dairy origin and microbiological profile of positive samples. LWT - Food Science and Technology, 75, 402-407. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.09.013
 • ISO 6887-6:2013 (2003). Microbiology of food and animal feed -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage.
 • Kandhai, M. C., Heuvelink, A. E., Reij, M. W., Beumer, R. R., Dijk, R., Van Tilburg, J.J.H.C., van Schothorst M., Gorris, L.G.M. (2010). A study into the occurrence of Cronobacter spp. in the Netherlands between 2001 and 2005. Food Control, 21(8), 1127-1136. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.01.007
 • Kandhai, M.C., Reij, M.W., Gorris, L.G.M., Gentil, O.G., Schothorst, W.V. (2004). Occurence of Enterobacter sakazakii in food production environments and households. The Lancet, 363, 39-40. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15169-0
 • Koluman, A. (2011). Çeşitli gıdalardan Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) izolasyon ve identifikasyonu. Electronic Journal of Food Technologies, 6(2), 16-19.
 • Lehner, A., Stephan, R. (2004). Microbiological, epidemiological, and food safety aspects of Enterobacter sakazakii. J Food Protect, 67, 2850. https://doi.org/10.4315/0362-028X-67.12.2850
 • Önal, Z., Uğurcan, Ö. (2017). Enteral beslenme ve enteral beslenme ürünleri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 13(3), 173-177. Patrick, M.E., Mahon, B.E., Greene, S.A., Rounds, J., Cronquist, A., Wymore, K., Boothe E., Lathrop S., Palmer A., Bowen A. (2014). Incidence of Cronobacter spp. infections United States, 2003-2009. Emerging Infectious Diseases, 20, 1520-1523. https://doi.org/10.3201/eid2009.140545
 • Pina-Pérez, M.C., Rodrigo, D., López, A.M. (2009). Sub-lethal damage in Cronobacter sakazakii subsp. sakazakii cells after different pulsed electric field treatments in infant formula milk. Food Control, 20(12), 1145-1150. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2009.03.006
 • Polat, G., Halkman, A.K. (2008). Bebek maması ve bileşenlerinin E. sakazakii varlığı açısından incelenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
 • Tokatlı, N. (2009). Farklı Formülasyonlarda Üretilen Bebek Mamalarının Bileşimi, Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri ve Enterobacter Sakazakii Varlığının Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Tekirdağ.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2001). Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Tebliği. Sayı: 24620, 3. Mükerrer.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2011). Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği. Sayı: 28157, 3. Mükerrer.
 • Üzüm, M. (2006). Ankara Yöresinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde Salmonella-Shigella ve Bazı Patojenlerin İzolasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Engineering
Journal Section Short Communication
Authors

Burcu OMURTAG KORKMAZ
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
0000-0001-7918-6212
Türkiye


Ayça AYDIN
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Dİyetetik Bölümü, İstanbul
0000-0001-9750-5678
Türkiye


Neşe KILIÇ
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
0000-0001-9685-5633
Türkiye

Publication Date November 25, 2020
Submission Date June 29, 2020
Acceptance Date November 8, 2020
Published in Issue Year 2021Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Omurtag Korkmaz, B. , Aydın, A. & Kılıç, N. (2021). Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi . Food and Health , 7 (1) , 39-44 . DOI: 10.3153/FH21005

16339

Journal is licensed under a

CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence  14627 1331027042
Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

27222

Archiving is done according to ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).