Year 2017, Volume 3 , Issue 3, Pages 109 - 116 2017-06-18

VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES
MEYVE VE SEBZELERDE KARŞILAŞILABİLEN BAZI PESTİSİT KALINTILARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER

Fikret PAZIR [1] , Funda Turan [2]


Pesticides are mixtures of substances or substances that are used to maintain the vital activities of living things and to protect the nutrients they need from their production stage to their consumption.

Pesticides, which are divided into three groups according to their mechanism of action, as contact, systemic and semi-systemic effect, are widely used in plants. The unconscious use of these pesticides causes the residue. These residues should be removed or destroyed.

The method should be determined according to the product type and the mechanism of action (systemic-contact) in order to remove the residues. Washing with solutions such as tap water, chlorine dioxide solution and peroxyacetic acid solutions, heat treatment application, ozone, ultrasonic, pulsed electric field, high hydrostatic pressure and gamma radiation applications are among the processes that can be applied with the aim of removing or reducing residues.

Pestisitler, canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek amacı ile ihtiyaç duydukları besin maddelerinin üretim aşamasından tüketime kadar korunabilmeleri için kullanılan madde veya madde karışımlarıdır.

Etki mekanizmalarına göre kontak, sistemik ve yarı sistemik etki gösterenler olarak üç gruba ayrılan pestisitler, bitkilerde yaygın kullanım alanına sahiptirler. Bu pestisitlerin bilinçsiz kullanımı kalıntıya neden olmaktadır. Bu kalıntılar uzaklaştırılmalı veya yok edilmelidir.

Kalıntıları uzaklaştırmak amacı ile ürün çeşidi ve etki mekanizmasına (kontak-sistemik-yarı sistemik) göre yöntem belirlenmelidir. Çeşme suyu, klordioksit çözeltisi ve peroksiasetik asit çözeltileri gibi çözeltiler ile yıkama işlemi, ısıl işlem uygulaması, ozon, ultrases, vurgulu elektrik alan, yüksek hidrostatik basınç ve gama ışını uygulamaları kalıntıları uzaklaştırmak veya azaltmak amacı ile uygulanabilecek işlemler arasında yer almaktadırlar. 

  • Adachi, A. & Okano, T. (2006). Pesticide Residue Reduction in Selected Vegetables Using Rice-Bran. Journal of Health Science, 52(3), 320-323. Al-Taher, F., Chen, Y., Wylie, P. & Cappozzo, J. (2013). Reduction of pesticide residues in tomatoes and other produce. Journal of Food Protection, 76(3), 510-510. Kırmızı Şarap Yapımı, (16 Ocak 2013) http://bagvesarap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:kirmizi-sarap-yapimi&catid=25:sarap-yapimi&Itemid=54 (Erişim Tarihi: 19.01.2016) Aydemir-Atasever, M. & Atasever, M. (2007). Işınlamanın Gıda Teknolojisinde Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2(3), 107-116. Bajwa, U. & Sandhu, K.S. (2014). Effect of handling and processing on pesticide residues in food- a review. Journal of Food Science and Technology, 51(2), 201-220. Baltacı-Yiğit, H.M. (2015). Ozonla pestisit giderimi uygulamasının domateste renk ve C vitaminine etkileri. Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Basfar, A.A., Mohamed, K.A. & AlSager, O.A. (2012). De-contamination of pesticide residues in food by ionizing radiation. Radiation Physics and Chemistry, 81, 473–478. Cabras, P., Angioni, A., Garau, V.L., Pirisi, F.M., Espinoza, J. & Mendoza, A. (1998). Fate of azoxystrobin, fluazinam, kresoxim-methyl, mepanipyrim and tetraconazole from vine to wine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(8), 319–321. Cangi, R., Yanar, Y., Yağcı, A., Topçu N., Sucu, S. & Dülgeroğlu, Y. (2014). Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 23-30. Cengiz, M.F., Certel, M. & Göçmen, H. (2006). Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon(kontak) applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post-harvest culinary applications. Food Chemistry, 98(1), 127-135. Chen, F., Zeng, L., Zhang, Y., Liao, X., Ge, Y., Hu, X. & Jiang, L. (2009). Degradation behaviour of methamidophos and chlorpyrifos in apple juice treated with pulsed electric fields. Food Chemistry, 112 (4), 956-961. Chen, Q., Wang, Y., Zhang, Y. & Liao, X. (2014). Chlorine dioxide treatment for the removal of pesticide residues on fresh lettuce and in aqueous solution. Food Control, 40, 106-112. Chowdhury, M.A.Z., Jahan, I., Karim, N., Alam, M.K., Rahman, M.A., Moniruzzaman, M., Gan, S.H. & Fakhruddin, A.N.M. (2014). Determination of Carbamate and Organophosphorus Pesticides in Vegetable Samples and the Efficiency of Gamma-Radiation in Their Removal. BioMed Research International, 2014, 9. Cingöz, Ş. (2013). Kurutma işleminin üzümlerdeki bazi pestisit kalintilari üzerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 60 syf. Demircan, V. & Yılmaz, H. (2005). Isparta İli Elma Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık ve Ekonomik Açıdan Analizi, Ekoloji Dergisi, 15-25. Ekici, L., Sağdıç, O. & Kesmen, Z. (2006). Gıda Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon. Gıda Teknolojileri Dergisi, 1(1), 47-57. Eryüce, B. (2012). Tarım İlacı Nedir? http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/tarim_ilaci_nedir_b_eryuce_26.04.2012%2022-03-49. (Erişim Tarihi: 10.01.2016) Ghani, B.A., Hanafi, A. & Nasr, I.N. (2010). Non-toxic Washing Solutions for Decreasing Myclobutanil , Fenhexamid and Boscalid Residues in Sweet Pepper and Cherry Tomatoes. Journal of Basic and Applied Sciences 4(8), 3360-3365. Güleç, A.H. (2006). Modern Gıda Muhafazasında Vurgulu Elektrik Alan ve Ultrason Uygulamaları. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu, 73-76. Han, Y., Li, W., Dong, F., Xu, J., Liu, X., Li, Y., Kong, Z., Liang, X. & Zheng, Y. (2013). The behavior of chlorpyrifos and its metabolite 3,5,6-trichloro-2-pyridinol in tomatoes during home canning. Food Control, 31(2), 560-565. Iizuka, T., Maeda, S. & Shimizu, A. (2013). Removal of pesticide residue in cherry tomato by hydrostatic pressure. Journal of Food Engineering, 116(4), 796-800. Iizuka, T. & Shimizu, A. (2014). Removal of pesticide residue from Brussels sprouts by hydrostatic pressure. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 22, 70-75. Ikeura, H., Kobayashi, F. & Tamaki, M. (2011). Removal of residual pesticide, fenitrothion, in vegetables by using ozone microbubbles generated by different methods. Journal of Food Engineering, 103(3), 345-349. Karakaya, M. & Boyraz, N. (1992). Gıda Kirlenmesinde Pestisitler ve Korunma Yolları. http://docplayer.biz.tr/3391422-Gida-kirlenmesinde-pestisitler-ve-korunma-yollari.html (Erişim Tarihi: 05.02.2017). Sayın, L. & Tamer, C.E. (2014). Yüksek Hidrostatik Basınç ve Ultrasonun Gıda Koruma Yöntemi Olarak Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 83-94. Tanrıvermiş, H. (2000). Orta sakarya havzası'nda domates üretiminde tarımsal ilaç kullanımının ekonomik analizi. Ankara Üniversitesi, Proje Raporu 2000-4. Tiryaki, O., Canhilal, R. & Horuz, S.(2010) Tarım İlaçları Kullanımı ve Riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(2), 154-169 Tülek, Y. & Filizay, G. (2006). Gıda endüstrisinde yüksek hidrostatik basınç uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(3), 369-377. Wu, J., Lan, C. & Sing-Chan, G. Y. (2009). Organophosphorus pesticide ozonation and formation of oxon intermediates. Chemosphere, 76(9), 1308-1314. Yaralı, E. (2014). Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I. http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/gida%20temel%20islemler%20I.pdf (Erişim Tarihi: 16.01.2016). Yüksel, F. (2013). Gıda Teknolojisinde Ultrases Uygulamaları. Gıda Teknolojileri Dergisi, 8(2), 29-38. Zhang, Y., Zhang, W., Liao, X., Zhang, J., Hou, Y., Xiao, Z., Chen, F., & Hu, X. (2010). Degradation of diazinon in apple juice by ultrasonic treatment. Ultrasonics Sonochemistry, 17(4), 662-668.
Subjects Food Science and Technology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3997-4892
Author: Fikret PAZIR
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3451-6745
Author: Funda Turan
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 10, 2017
Acceptance Date : May 1, 2017
Publication Date : June 18, 2017

Bibtex @review { jfhs322255, journal = {Food and Health}, issn = {}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {109 - 116}, doi = {10.3153/JFHS17014}, title = {VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES}, key = {cite}, author = {Pazır, Fikret and Turan, Funda} }
APA Pazır, F , Turan, F . (2017). VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES . Food and Health , 3 (3) , 109-116 . DOI: 10.3153/JFHS17014
MLA Pazır, F , Turan, F . "VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES" . Food and Health 3 (2017 ): 109-116 <https://jfhs.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/28293/322255>
Chicago Pazır, F , Turan, F . "VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES". Food and Health 3 (2017 ): 109-116
RIS TY - JOUR T1 - VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES AU - Fikret Pazır , Funda Turan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.3153/JFHS17014 DO - 10.3153/JFHS17014 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 116 VL - 3 IS - 3 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/JFHS17014 UR - https://doi.org/10.3153/JFHS17014 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Food and Health VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES %A Fikret Pazır , Funda Turan %T VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES %D 2017 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 3 %N 3 %R doi: 10.3153/JFHS17014 %U 10.3153/JFHS17014
ISNAD Pazır, Fikret , Turan, Funda . "VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES". Food and Health 3 / 3 (June 2017): 109-116 . https://doi.org/10.3153/JFHS17014
AMA Pazır F , Turan F . VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES. Food Health. 2017; 3(3): 109-116.
Vancouver Pazır F , Turan F . VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES. Food and Health. 2017; 3(3): 109-116.
IEEE F. Pazır and F. Turan , "VARIOUS REMOVAL METHODS OF SOME PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES", Food and Health, vol. 3, no. 3, pp. 109-116, Jun. 2017, doi:10.3153/JFHS17014